Σε τίτλους :
Αρχική » » Πλήρωση δύο (2) θέσεων ειδικών συνεργατών στον Δήμο Ξηρομέρου

Πλήρωση δύο (2) θέσεων ειδικών συνεργατών στον Δήμο Ξηρομέρου

Αναρτήθηκε από Astakos-News στις Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014, 13:57 | 0 σχόλια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου έχοντας υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07
- το άρθρο 75 του Ν. 3463/06
- τον ΟΕΥ του Δήμου Ξηρομέρου (ΦΕΚ 724/ τ.Β’ /21.03.2014)

καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση δύο (2) θέσεων ειδικών συνεργατών με αρμοδιότητες στους Τομείς Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

α. τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07
β. πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, συναφές με αρμοδιότητες στους Τομείς Ανάπτυξης ή Περιβάλλοντος ή Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.
γ. ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα των ανωτέρω αναφερόμενων αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής: 

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι ειδικοί συνεργάτες προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλήφθηκαν, και διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του νέου κώδικα υπαλλήλων ΟΤΑ.

Οι Ειδικοί Συνεργάτες δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί, και είναι ανεξάρτητοι από το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου, που προσλαμβάνεται σε οργανικές θέσεις για την εξυπηρέτηση διαρκών αναγκών.

Οι Ειδικοί Συνεργάτες δεν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.
Παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου, τον οποίο έχουν ορισθεί να εξυπηρετήσουν.

Το συμβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο ,την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ανάλογα με τις αρμοδιότητες τους.

Η προϋπηρεσία ως ειδικού συνεργάτη αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία που προσμετράται στην μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη, σε περίπτωση πρόσληψης από φορέα του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Η σύμβαση εργασίας των Ειδικών Συνεργατών λύεται με:

- το θάνατο
- την έκπτωση
- την παραίτηση
- την καταγγελία της
- ή την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου , εφόσον οι αντικαταστάτες τους δεν εκδηλώσουν με πράξη τους τη συγκατάθεση τους για τη διατήρηση τους.

Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή η αποδοχή της παραίτησης ενεργείται με απόφαση του Δημάρχου , που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευση της.

Η λύση της εργασιακής σύμβασης επέρχεται με την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της κατά τα ανωτέρω αποφάσεως ή με την παρέλευση άπρακτης της 20ήμερης προθεσμίας, γίνεται δε αζημίως για τον οικείο φορέα.

Στην περίπτωση της έκπτωσης του Συνεργάτη ή της αποχώρησης του Δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδικαίως και αζημίως για τον φορέα, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται έως την Δευτέρα Είκοσι εννέα (29) Σεπτεμβρίου 2014 στα γραφεία του Δήμου (γραφείο Δημάρχου - αρμόδιος υπάλληλος Γερόλυμος Σωτήριος, τηλ. 2646360538 - 2646360546) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
Μοιραστείτε το άρθρο :

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

 
Copyright © ΑΣΤΑΚΟΣ-NEWS 2013. All Rights Reserved.
Developed by : GP-DIGITAL MEDIA