Ανοικτός διαγωνισμός για την αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Αστακού - ΑΣΤΑΚΟΣ NEWS - Για να τα ξέρετε όλα!

Breaking

ΑΣΤΑΚΟΣ NEWS - Για να τα ξέρετε όλα!

Όλα τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΕΔΩ

Post Top Ad

Post Top Ad

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

Ανοικτός διαγωνισμός για την αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Αστακού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ» για διάρκεια εικοσιτεσσάρων (24) μηνών (2) ετών με δυνατότητα επέκτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, κατ' ενάσκηση του ρητώς προβλεπόμενου δικαιώματος προαίρεσης, για το επόμενο δωδεκάμηνο (1 έτος). Ο προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης υπηρεσίας άνευ Φ.Π.Α. (23%) ανέρχεται στο ποσό των 319.800,00€ και με δικαίωμα προαίρεσης στο ποσό των 479.700,00€ (ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., ανέρχεται στο ποσό των 393.354,00€ και με δικαίωμα προαίρεσης 590.031,00€).

Το αντικείμενο εργασίας του αναδόχου περιλαμβάνει γενικά τις εργασίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των απορριμμάτων της Δημοτικής Ενότητας Αστακού με δική του ευθύνη στον ΧΥΤΥ Παλαίρου, καθώς και το πλύσιμο των κάδων με τα ανάλογα μέσα.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της προαναφερόμενης διαδικτυακής πύλης σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ Α/120/29-5-2013) και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β/2677/21-10-2013).

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται 27/6/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 και ημερομηνία λήξης υποβολής 7/7/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, ήτοι 13/7/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)

Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής Ελληνικοί και Αλλοδαποί οικονομικοί φορείς (επιχειρήσεις) παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Οι ανωτέρω επιχειρήσεις είτε αυτοτελώς είτε εν συμπράξει θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, την τεχνογνωσία και την ικανότητα προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.

Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, η συμμετοχή στο διαγωνισμό μιας επιχείρησης σε περισσότερες από μία συμμετοχές (σχήματα διαγωνιζομένων).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 2% επί του προϋπολογισμού της προκήρυξης εκτός ΦΠΑ, ήτοι ποσού 6.396,00 ευρώ, με διάρκεια ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Τα αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξηρομέρου.

Αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: Ιωάννης Μακρής τηλ.: 2646360525 και Ραλάτου Ζαχαρούλα, τηλ.:2646360530, e-mail: technical@dimosxiromerou.gr

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της περιληπτικής Διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθούν οριστικά οι

υπηρεσίες (άρθρο 46 Ν. 3801/2009 ΦΕΚ 163 Α'/04-09-2009).

Μπορείτε να διαβάσετε την περίληψη ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΕΔΩ