Πρόσκληση - γνωστοποίηση για συμμετοχή στον διαγωνισμό: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ξηρομέρου» - ΑΣΤΑΚΟΣ NEWS - Για να τα ξέρετε όλα!

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΑΣΤΑΚΟΣ NEWS - Για να τα ξέρετε όλα!

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

Post Top Ad

Post Top Ad

Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020

Πρόσκληση - γνωστοποίηση για συμμετοχή στον διαγωνισμό: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ξηρομέρου»

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5908

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Ξηρομέρου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» προϋπολογισμού 370.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).

Το έργο χρηματοδοτείται σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 85994/02-12-2019 απόφαση ένταξης (ΑΔΑ: 6ΖΝΦ46ΜΤΛ6-ΘΩΩ) του Υπουργείου Εσωτερικών στα πλαίσια του Προγράμματος Φιλόδημος ΙI και είναι εγγεγραμμένο στα Κ.Α. 61-7326.001, 61-7326.002 του προϋπολογισμού του Δήμου Ξηρομέρου για το έτος 2020.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dimosxiromerou.gr) καθώς και με τους όρους της Διακήρυξης.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών με έλεγχο ομαλότητας του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη τιμή (χαμηλότερη τιμή).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος με κωδικούς CPV: 45232130-2, 45236100-1, 45236119-7 και Αριθμό Διαγωνισμού: 91503.

Ως ημερομηνία και ώρα έναρξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/08/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/09/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18/09/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.


Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας "Επικοινωνία", πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dimosxiromerou.gr), καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

Χαρακτηριστικά του έργου:

Πρόκειται για τις δύο εξής παρεμβάσεις:
1) Τοποθέτηση Συνθετικού Χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γήπεδο Τ.Κ. Μύτικα, Δ.Ε. Αλυζίας, Δήμος Ξηρομέρου: Το έργο αφορά την έντεχνη τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό γήπεδο Τ.Κ. Μύτικα, στην Δημοτική Ενότητα Αλυζίας. Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα τοποθετηθεί επάνω σε ένα καλό γεωλογικά έδαφος που σε πολλά σημεία του έχει αστοχήσει (φαινόμενα ρευστοποίησης). Ο χώρος που θα τοποθετηθεί θα διαστρωθεί με διαβαθμισμένα υλικά και θα διαμορφωθεί καταλλήλως η επιφάνεια. Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα είναι σύγχρονος, ενισχυμένος, τελευταίας γενιάς και Ευρωπαϊκής καταγωγής και θα είναι κατασκευασμένος από ίνες πολυαιθυλενίου (100%) τελευταίας γενιάς, αποχρώσεων πράσινου, με προστασία κατά των υπεριωδών ακτινών και της ζέστης. Οι διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου (μετά των απαιτούμενων προεκτάσεων του περιμετρικά) που θα επιστρωθεί με νέο συνθετικό χλοοτάπητα είναι 69,00 Χ 99,00μ., με τα απαιτούμενα περιθώρια ασφαλείας όπως απαιτούνται από την FIFA την Ε.Π.Ο. και την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Επιπλέον θα κατασκευαστεί περίφραξη του αγωνιστικού χώρου ύψους 2,00m.
2) Αποπεράτωση Δημοτικού Γηπέδου Τ.Κ. Κανδήλας, Δ.Ε. Αλυζίας, Δήμος Ξηρομέρου: Στο υπάρχων Δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου, στην Τ.Κ. Κανδήλας Δ.Ε. Αλυζίας, προβλέπεται να γίνουν εργασίες αποπεράτωσης που θα περιλαμβάνουν κατασκευή περίφραξης του αγωνιστικού χώρου ύψους 2,00m καθώς και κατασκευή βάσεων από σκυρόδεμα στις γωνίες του γηπέδου όπου θα τοποθετηθούν χαλύβδινοι ιστοί ύψους 15,00m οι οποίοι θα φέρουν από τρεις προβολείς των 1.000W ο καθένας και λοιπές εργασίες ηλεκτροφωτισμού.

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτώνπου δραστηριοποιούνται έργα κατηγορίας Οικοδομικών, Οδοποιίας και Υδραυλικών και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 5.967,74 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 15.2 της Διακήρυξης. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, η οποία είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 19 της διακήρυξης.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dimosxiromerou.gr.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 08/09/2020, ημέρα Τρίτη, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 10/09/2020, ημέρα Πέμπτη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


ΣΥΝΝΗΜΜΕΝΑ:
(ΑΔΑΜ) Διακήρυξη_Αθλ. Εγκαταστάσεις_Φιλόδημος_signed.pdf
(ΑΔΑΜ) Περίληψη_ΑθλΕγκατ_Φιλόδημος_signed.pdf
ΓΣΥ Φιλ Αθλ Εγκατ..pdf
ΕΣΥ Φιλ Αθλ Εγκατ..pdf
ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ Φιλ Αθλ Εγκατ..pdf
Καθορισμός Όρων 82-2020 (ΨΝΜΘΩΚΖ-ΝΤ0).pdf
Κλήρωση Επιτροπής.pdf
Οικονομική προσφορά _ ΕΣΗΔΗΣ_Φιλ_ΑθλΕγκ.pdf
Προμέτρηση Φιλ Αθλ Εγκατ..pdf
ΠΥ Φιλ Αθλ Εγκατ..pdf
ΤΕΥΔ-Φιλοδ-Αθλ Εγκατ.doc
ΤΕΥΔ-Φιλοδ-Αθλ Εγκατ.pdf
Τεχνική Περιγραφή Φιλ Αθλ Εγκατ..pdf
Τιμολόγιο Φιλ Αθλ Εγκατ..pdf


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad