Δήμος Ξηρομέρου: Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας καινούργιου απορριμματοφόρου - ΑΣΤΑΚΟΣ NEWS - Για να τα ξέρετε όλα!

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΑΣΤΑΚΟΣ NEWS - Για να τα ξέρετε όλα!

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

Post Top Ad

Post Top Ad

Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020

Δήμος Ξηρομέρου: Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας καινούργιου απορριμματοφόρου


Αστακός, 30/6/2020

Αρ. Πρωτ. 4645
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
«Προμήθεια Απορριμματοφόρου»

Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια Απορριμματοφόρου», προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξηρομέρου.
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Δημαρχείο Αστακού Αιτ/νίας.
Ταχ. Κωδ.: 30006.
Τηλ.: 2646360526.
Telefax: 2646042531.
e-mail: info@dimosxiromerou.gr
Ιστοσελίδα: www.dimosxiromerou.gr
Κωδικός NUTS: EL631 (Αιτωλοακαρνανία).
Η κύρια Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ.

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.promitheus.gov.gr, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ: 93918. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στην ιστοσελίδα www.dimosxiromerou.gr.

3. Κωδικός CPV:
34144512-0.

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας:
EL631 (Αιτωλοακαρνανία)

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 k.m.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην με αριθμό 17/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Τα προμηθευόμενα μηχανήματα θα πρέπει να είναι γνωστού και εύφημου εργοστασίου, μοντέλου εκ των πλέον εξελιγμένων προσφάτως τεχνολογικά.

6. Εναλλακτικές προσφορές:
Δεν επιτρέπονται.

7. Χρόνος παράδοσης υλικών:
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά και να ολοκληρώσει όλες τις σχετικές εκπαιδεύσεις εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης σύμφωνα με την υπ' αριθ. 17/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.
Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες.

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος - μέλος της Ένωσης,
β) κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα pαραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω sυμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Εγγυήσεις συμμετοχής:
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ορίζεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. , ήτοι 2.419,35 Ευρώ.

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα:
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας.

10. Κριτήριο ανάθεσης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

11. Παραλαβή προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 3/7/2020, με ώρα έναρξης 11:00, ημέρα Παρασκευή. Η καταληκτική ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 20/7/2020, με ώρα λήξης 14:00, ημέρα Δευτέρα.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού, θα γίνει την 24/7/2020 ώρα 11:00, ημέρα Παρασκευή.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών:
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών:
Ελληνική.

14. Χρηματοδότηση:
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 62-7131.001 του προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου. Σχετική η υπ' αριθ. 2596/22-4-2020 (Α-190), απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

15. Προδικαστικές προσφυγές:
Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα. Τηλέφωνο: +30 2132141216. e-mail: aepp@aepp-procurement.gr Διεύθυνση Διαδικτύου: (URL) http ://www.aepp-procurement.gr
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του N. 4412/2016, και το υπ'αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)».

16. Δημοσιεύσεις:
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.dimosxiromerou.gr στην ενότητα ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

17. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του N. 4412/2016.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


ΜΕΛΕΤΗ.pdf
Διακήρυξη (ΑΔΑΜ) Προμήθεια Απορριμματοφόρου.pdf
ΤΕΥΔ.pdf
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜ ΟΧΗΜΑ.pdf


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad