Πρόσκληση γνωστοποίηση συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Οδοφωτισμός στο παραλιακό μέτωπο και τον πεζόδρομο του Μύτικα» - ΑΣΤΑΚΟΣ NEWS - Για να τα ξέρετε όλα!

Breaking

ΑΣΤΑΚΟΣ NEWS - Για να τα ξέρετε όλα!

Όλα τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

Post Top Ad

Post Top Ad

Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2021

Πρόσκληση γνωστοποίηση συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Οδοφωτισμός στο παραλιακό μέτωπο και τον πεζόδρομο του Μύτικα»


Αστακός 30/08/2021
Αρ. Πρωτ.: 7183

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Αστακός Αιτ/νιας,
Ταχ.Κώδικας: 30006
ΤΗΛ.: 2646360 500-546
e-mail: info@dimosxiromerou.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Ξηρομέρου, διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τη συνοπτική διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τους όρους της διακήρυξης της προμήθειας, που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 197/28.8.2021(ΑΔΑ: ΩΚΦΛΩΚΖ-ΛΨΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, για την προμήθεια με τίτλο: «ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΜΥΤΙΚΑ», προϋπολογισμού δαπάνης 69.942,20€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με την κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος, τα έξοδα δημοσίευσης και κάθε νόμιμη κράτηση.

Αναλυτικά:
1. Κατηγορίες προμήθειας:
Η προμήθεια περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:
CPV: 34991000-0 (Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων),
34993000-4 (Φωτιστικά οδών),
31214300-2 (Ηλεκτρικοί πίνακες υπαίθρου),
45316110-9 ( Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού οδών),
45317300-5 (Εργασίες ηλεκτρικής εγκατάστασης συσκευών διανομής ρεύματος)

2. Αντικείμενο του έργου:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων, για την υλοποίηση της πράξης «Οδοφωτισμός στο παραλιακό μέτωπο και τον πεζόδρομο του Μύτικα». Προβλέπεται η αντικατάσταση παλαιών ιστών και φωτιστικών κορυφής στο παραλιακό μέτωπο, ανατολικά και δυτικά του οικισμού, καθώς και των παλιών εναέριων - αναρτώμενων φωτιστικών στον πεζόδρομο της Τοπικής Κοινότητας Μύτικα.

3. Χρηματοδότηση:
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020». ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»H ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» μέσω της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 'Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]) / ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5098673, ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΑ Ε0861, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ: 2021ΣΕ08610093 / συγχρηματοδότηση ΕΤΘΑ.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 62-7325.001 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Ξηρομέρου

4. Κριτήριο Ανάθεσης:
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

5. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια.

6. Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα Αστακού, Πόλη Αστακός, ΤΚ 30006, την ημέρα Τρίτη 14 /09/2021, ώρα 12:00 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την ημέρα Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 12:00.
Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν παραληφθεί στο Δήμο και πρωτοκολληθεί έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.

7. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου:
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας, ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης δύο (2) μηνών.

8. Παραλαβή τευχών:
Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, σε τοπική ημερήσια εφημερίδα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξηρομέρου: www.dimosxiromerou.gr, όπου προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης.
Επίσης, αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για τους όρους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ξηρομέρου, στο Δημαρχείο Αστακού, Τ.Κ.30006, Τηλ. 2646360526, αρμόδιος υπάλληλος κ. Μακρής Ιωάννης, e-mail: info@dimosxiromerou.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ Συνοπτικού Διαγ Οδοφωτισμό στο παραλ μέτ και τον πεζόδρ Μύτικα (1).pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad