Ψήφισμα του Δ.Σ. του δήμου Ξηρομέρου σχετικά με το χωροταξικό των ιχθυοκαλλιεργειών - Αstakos News - Η ενημέρωση στα καλύτερά της!

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News - Η ενημέρωση στα καλύτερά της!

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

Post Top Ad

Post Top Ad

07 Δεκεμβρίου 2011

Ψήφισμα του Δ.Σ. του δήμου Ξηρομέρου σχετικά με το χωροταξικό των ιχθυοκαλλιεργειών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π. 19287 / 7-12-2011
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Από το πρακτικό της με αρίθμ. 23 /2011 Τακτικής Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου.

(Αριθμός Αποφάσεως : 169/ 2011)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Συζήτηση και λήψη απόφασης για έντονη διαμαρτυρία περί της απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής για την ψήφιση του χωροταξικού των ιχθυοκαλλιεργειών χωρίς να ζητήσει την γνώμη των Τοπικών Κοινωνιών και να ενεργήσει σύμφωνα με αυτή.

Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου Ξηρομέρου, την Εικοστή Ογδόη ( 28η ) του Μήνα Νοεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της Εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20.00 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου, μετά την από 18757 /24-11-2011 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα Μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο Είκοσι Επτά (27) μελών ευρέθησαν παρόντα Είκοσι Τέσσερις (24), ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        

- Μουρκούσης Χ. Βασίλειος (Πρόεδρος) 
- Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα
- Λιβάνης Π. Φώτιος
- Μαγγίνας Α. Ανδρέας
- Ζορμπάς Α. Ιωάννης
- Γιώτης Αλέξανδρος
- Μητσάνης Χ. Ζώης
- Λύτρας Θ. Σπυρίδων
- Παπαναστάσης Στυλιανός
- Λυμπεράτος Σπυρίδων
- Ταμπάκης Ηλίας
- Καραπάνου-Κολοβού Χ. Ευθυμία
- Μπίτας Νικόλαος
- Καυμενάκης Σπυρίδων
- Λύτρας Γ. Ιωάννης
- Μπαμπούρης Θ. Κων/νος
- Ντίνος Π. Απόστολος
- Κυριάκος Κων/νος
- Γαλούνης Π. Ερωτόκριτος
- Λαϊνάς Ι. Κων/νος
- Κατσαούνης Δ. Ελευθέριος
- Ψηλός Παντελής
- Τζαχρήστας Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γαζέτας Ε. Παναγιώτης
2. Κατσιπάνος Χ. Αναστάσιος
3. Ρετούλης Θωμάς

- Βότσης Δ. Γεράσιμος (αρχηγός ελάσσονος μειοψηφίας)
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.
                         
Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Πυθαγόρας Σαμαράς και ο ορισθείς Υπάλληλος του Δήμου κος Γερόλυμος Σωτήριος για την τήρηση των Πρακτικών. Έπειτα ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τέσσερα θέματα που τέθηκαν εκτός ημερησίας διάταξης και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με το επείγον των θεμάτων και την συζήτηση τους:

3ο Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για έντονη διαμαρτυρία περί της απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής για την ψήφιση του χωροταξικού των ιχθυοκαλλιεργειών χωρίς να ζητήσει την γνώμη των Τοπικών Κοινωνιών και να ενεργήσει σύμφωνα με αυτή.

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα το επείγον και την συζήτηση του θέματος.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής για το ανωτέρω θέμα:
Στις 4-11-2011 δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ του χωροταξικού για τις ιχθυοκαλλιέργειες όπου:
- το χωροταξικό θεσμοθετήθηκε χωρίς τη γνωμοδότηση του αρμόδιου Εθνικού Συμβούλιου Χωροταξικού Σχεδιασμού.
- έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τους παράκτιους αλιείς.
- τινάζει στον αέρα κατ’ εξοχήν τουριστικές περιοχές της χώρας, με την χωροθέτηση Π.Α.Υ. σε μισθωμένες εκτάσεις 100 θαλασσίων στρεμμάτων, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό μίγμα θαλάσσιων νεκροταφείων με ταυτόχρονο αποκλεισμό κάθε άλλης παραγωγικής και οικονομικής δραστηριότητας.

Ο κίνδυνος είναι ορατός για:
- τα ευαίσθητα οικοσυστήματα και τη λειτουργία τους.
- τη διαχείριση του υδάτινου δυναμικού της χώρας.
- την υποβάθμιση κάθε συγκριτικού πλεονεκτήματος που διαθέτει η χώρα.
- την ανάπτυξη κάθε μορφής εναλλακτικών δράσεων τουρισμού σε όλα τα οικοσυστήματα.

Ο κος Λύτρας Σπύρος ανέφερε ότι υπήρξαν μέχρι και παραιτήσεις μελών του Συμβουλίου του χωροταξικού των ιχθυοκαλλιεργειών καθώς και ότι θα πρέπει να μεταφερθούν κάπου αλλά εκεί που πρέπει όχι στις ακτές. Πρόσθεσε επίσης ότι δεν ρωτήθηκαν οι Ο.Τ.Α. για το ανωτέρω θέμα και πρότεινε την κατάθεση ψηφίσματος εναντίωσης εκ μέρους του Δήμου μας.

Ο κος Λύτρας Ιωάννης ανέφερε ότι αυτή η ενέργεια (Φ.Ε.Κ. χωροταξικού για τις ιχθυοκαλλιέργειες) ήταν απαράδεκτη και τόνισε ότι θα αποτελέσει θέμα συζήτησης στην επόμενη συνεδρίαση της Κ.Ε.Δ.Ε. και ο Δήμος μας θα πρέπει να αποστείλει την προηγούμενη απόφαση του στην Κ.Ε.Δ.Ε. καθώς και στους δύο εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Επιτροπή Χωροταξίας. Εκδήλωσε δε την αντίθεση του στην εφαρμογή του εν λόγω χωροταξικού των ιχθυοκαλλιεργειών σε οποιοδήποτε σημείο της παράκτιας ζώνης του Δήμου Ξηρομέρου, η οποία έχει συμπεριληφθεί σε πλαίσια Τουριστικής Ανάπτυξης.

Ο κος Λυμπεράτος Σπύρος πρότεινε την κατάθεση ψηφίσματος εναντίωσης.

Ο κος Καυμενάκης Σπύρος ανέφερε ότι περισσεύει η υποκρισία καθώς υπήρξαν αποφάσεις Δήμων όπου συμφωνούσαν με τις ιχθυοκαλλιέργειες και τώρα εμφανιζόμαστε ότι δεν συμφωνούμε. Θα πρέπει σε επόμενο συμβούλιο να κατατεθεί πρόταση με σαφές σχέδιο χωροταξικής ανάπτυξης.

Ο κος Δήμαρχος στην συνέχεια ανέφερε ότι θα πρέπει οι ιχθυοκαλλιέργειες να μεταφερθούν στις εκβολές του Αχελώου ποταμού.

Ο κος Λιβάνης Αλέξανδρος, Πρόεδρος της Τ. Κ. Αστακού, ανέφερε ότι στον Δήμο μας δεν έχει συνεδριάσει η Επιτροπή Διαβούλευσης και δεν ενημερώνονται οι Δημότες για τόσο σημαντικά θέματα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τις εισηγήσεις και μετά από διαλογική συζήτηση: 
                                           
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Να προβεί στην σύνταξη ψηφίσματος εναντίωσης , επί της απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής για την ψήφιση του χωροταξικού των ιχθυοκαλλιεργειών, ζητώντας την ανάκληση της και κατάθεσης του σε όλους τους αρμόδιους φορείς.

Β. Να συζητηθεί το παρών θέμα σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα Αριθμό 169 / 2011.  

Για το ανωτέρω θέμα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
                                          
ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δ.Σ. του Δήμου Ξηρομέρου εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για την ψήφιση του χωροταξικού Σχεδίου για τις ιχθυοκαλλιέργειες, χωρίς την έγκριση του και χωρίς να ερωτηθούν οι Τοπικές Κοινωνίες αλλά με την λογική του «αποφασίζουμε και διατάσσουμε».

Καταγγέλλει

α) Τον τρόπο που έγινε η σύνταξη της μελέτης, που κατά πληροφορίες και δημοσιεύματα ,
    συντάχθηκε και χρηματοδοτήθηκε από τους ιχθυοκαλλιεργητές.
β) Τον χρόνο και τον τρόπο που υπεγράφη η εν λόγω Κ.Υ.Α., από τους συναρμόδιους
    Υπουργούς  και η δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. στις 4/11/2011, η οποία 
    - έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τους παράκτιους αλιείς. 
    - τινάζει στον αέρα κατ’ εξοχήν τουριστικές περιοχές της χώρας, με την χωροθέτηση Π.Α.Υ.
     σε μισθωμένες εκτάσεις 100 θαλασσίων στρεμμάτων, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό μίγμα
     θαλάσσιων νεκροταφείων με ταυτόχρονο αποκλεισμό κάθε άλλης παραγωγικής
      και οικονομικής δραστηριότητας.
   Ο κίνδυνος είναι ορατός για: 
   - τα ευαίσθητα οικοσυστήματα και τη λειτουργία τους.
    - τη διαχείριση του υδάτινου δυναμικού της χώρας.
    - την υποβάθμιση κάθε συγκριτικού πλεονεκτήματος που διαθέτει η χώρα. 
    - την ανάπτυξη κάθε μορφής εναλλακτικών δράσεων τουρισμού σε όλα τα οικοσυστήματα. 

Ζητάει

α) Την ανάκληση της εν λόγω Κ.Υ.Α. περί του χωροταξικού Σχεδίου για τις ιχθυοκαλλιέργειες.
β) Νέο σαφές σχέδιο χωροταξικής ανάπτυξης των ιχθυοκαλλιεργειών που θα ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.
                                  
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad