Ανακοίνωση της Αντιδημάρχου κας Καραπάνου-Κολοβού Ευθυμίας για τον αιγιαλό και την παραλία - Αstakos News

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

20 Ιουνίου 2014

Ανακοίνωση της Αντιδημάρχου κας Καραπάνου-Κολοβού Ευθυμίας για τον αιγιαλό και την παραλία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους που χρησιμοποιούν χώρους αιγιαλού έμπροσθεν των καταστημάτων τους, ή επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν, ότι στους έχοντες δικαίωμα να αιτηθούν την παραχώρηση άνευ δημοπρασίας σύμφωνα με την παρ 4 του άρθρου 13 του Ν.2971/2001 (όμοροι), το δικαίωμα αυτό παραχωρείται κατά προτεραιότητα έναντι οποιουδήποτε άλλου, για τον έμπροσθεν της άσκησης της δραστηριότητας τους κοινόχρηστο χώρο. Έμπροσθεν χώρος νοείται ο χώρος που ορίζεται από τις δυο νοητές γραμμές που εκκινούν από τα όρια του προσώπου της επιχείρησης και καταλήγουν κάθετα στην ακτή. Η έκταση αιγιαλού κάθε… παραχώρησης δεν δύναται να υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) τετραγωνικά μέτρα.

Οι ενδιαφερόμενοι που χρησιμοποιούν ήδη χώρο αιγιαλού και δεν έχουν προσέλθει ακόμη, ή νέοι ενδιαφερόμενοι, πρέπει άμεσα να υποβάλλουν αίτηση στο τμήμα εσόδων του Δήμου, για να μισθώσουν τον χώρο αιγιαλού και να συνάψουν με τον Δήμο μισθωτήριο συμβόλαιο. Υπενθυμίζεται ότι η κτηματική Υπηρεσία και άλλα αρμόδια όργανα πραγματοποιούν ελέγχους κατάληψης χώρων αιγιαλού, χωρίς σχετική άδεια και επιβάλλονται ανάλογα πρόστιμα.

Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται:

α) Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος, το είδος και η διεύθυνση της επιχείρησης (εάν πρόκειται για εταιρείες θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίσουν το εταιρικό τους), διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας

β) η θέση, η έκταση και το είδος του αιτούμενου προς χρήση χώρου. Ο χώρος αυτός αποτυπώνεται με επιμέλεια του Δήμου και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του αντισυμβαλλομένου σε επισυναπτόμενο στο μισθωτήριο: i) υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή <<OPEN>> της Κτηματολόγιο Α.Ε. (<<ελεύθερη θέαση ορθοφωτοχάρτων >>) όπου δεν υφίσταται καθορισμένος αιγιαλός ή  ii) απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού, όπου αυτός υφίσταται.

Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται:

γ) Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας καταστήματος με την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει.

δ) Βεβαίωση από την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι οφειλέτης του Δήμου (Δημοτική Ενημερότητα, άρθρο 285 του Δ.Κ.Κ)

ε) Ταμιακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ή έντυπο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί χορήγησης Α.Φ.Μ..

στ) Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

ζ) Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας που έχει χορηγηθεί (εφόσον υπάρχει).

Υπόψη ότι η άδεια για τη χρήση αιγιαλού ισχύει μέχρι τις 31-12-2014 ανεξάρτητα από την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου. Δηλαδή είτε τοποθετήθηκαν π.χ. ομπρέλες και ξαπλώστρες από τον Μάιο και τον Ιούνιο είτε θα τοποθετηθούν τον Αύγουστο, η τιμή ενοικίασης είναι μία για όλο τον χρόνο, ανεξάρτητα χρονικής περιόδου τοποθέτησης.

Η τιμή για κάθε τετραγωνικό μέτρο κατάληψης αιγιαλού είναι 2 ευρώ. Αν ένας καταστηματάρχης έχει τον ανάλογο χώρο έμπροσθεν του παραλιακού καταστήματός του και θέλει να χρησιμοποιήσει π.χ. 200 τετραγωνικά μέτρα, θα συνάψει συμβόλαιο μόνο γι’αυτά, θα αποδόσει με την υπογραφή του συμβολαίου 200 ευρώ και μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου τα υπόλοιπα 200 ευρώ (συν 3,6 % χαρτόσημο άρθρο 13 παρ 4, Ν 2971/2001).

Παρακαλούμε τους προέδρους των ΤΚ του Δήμου, που στα διοικητικά τους όρια, υπάρχουν καταστήματα έμπροσθεν αιγιαλού, να ενημερώσουν έγκαιρα τους ενδιαφερόμενους καταστηματάρχες και λοιπούς δικαιούχους για τα διαλαμβανόμενα της παρούσας ανακοίνωσης και με μέριμνα της αντίστοιχης Δημοτικής Ενότητας να αποτυπωθούν οι προς ενοικίασης χώροι, σύμφωνα με παραπάνω αναγραφόμενα. 


Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ- ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad