Ντίνα Σαμαρά: Ανακοίνωση για έκδοση χρηματικού εντάλματος από το Δήμο Ξηρομέρου - Αstakos News

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

02 Ιουνίου 2015

Ντίνα Σαμαρά: Ανακοίνωση για έκδοση χρηματικού εντάλματος από το Δήμο Ξηρομέρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Ενημερώνω δημόσια ότι υπέβαλα στην αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού συνεδρίου Ν. Αιτ/νιας την υπ’ αριθμ πρωτ. 37192/28-5-2015 αναφορά μου σχετικά με την πληρωμή ποσού 15.000!!! στον κ. Π. Κάκκο για νομιμοποίηση αυθαιρέτου!!!

«-Με την υπ’ αριθμ 219/17-10-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξηρομέρου, ανατέθηκε απ’ ευθείας στον Παναγιώτη Κάκκο, η «παροχή υπηρεσίας νομιμοποίησης κλειστού γυμναστηρίου Αστακού», αντί της «ιλιγγιώδους» αμοιβής των 15.000 ευρώ! Αντικείμενο της εν συνεχεία συναφθείσας συμβάσεως ήταν η ένταξη του ως άνω γυμναστηρίου στις διατάξεις του Ν 4178/2013 και ο αντισυμβαλλόμενος μηχανικός χρειάσθηκε να θεωρήσει έξι υφιστάμενα σχέδια και να υποβάλει (ηλεκτρονικά ή δι’ αλληλογραφίας) την δήλωση ένταξης στον προαναφερθέντα Νόμο. Είναι προφανές, ότι οι ανωτέρω, απλούστατες, ενέργειες θα μπορούσαν, κάλλιστα, να διεκπεραιωθούν,
αδαπάνως, από τους, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, μηχανικούς – υπαλλήλους του Δήμου, σε κάθε όμως περίπτωση, η συνομολογηθείσα αμοιβή είναι, τουλάχιστον, υπερβολική.

Πράγματι, ναι μεν, μετά τον Ν3919/2011, οι αμοιβές των μηχανικών καθορίζονται ελευθέρως, πλην όμως, απλή περιήγηση στο διαδίκτυο αρκεί για να πείσει ότι αντίστοιχες
υπηρεσίες νομιμοποίησης δεν κοστίζουν παραπάνω από 300 – 500 ευρώ (βλ. προσκομιζόμενο τιμοκατάλογο).

-Μετά την ολοκλήρωση των υπόψιν, διεκπεραιωτικών, ενεργειών εκδόθηκε το υπ’ αριθ 141/2014 χρηματικό ένταλμα του Δήμου Ξηρομέρου για την ως άνω – εξωπραγματική – αμοιβή των 15.000 ευρώ.
-Η Υπηρεσία Σας αρνήθηκε να θεωρήσει το εν λόγω ένταλμα και, δια του υπ’ αριθ 11/29-12-2014 Φύλλου Παρατηρήσεων το επέστρεψε στον Δήμο Ξηρομέρου, για συμπλήρωση δικαιολογητικών και παροχή διευκρινήσεων.
-Συγκεκριμένα, στο ανωτέρω Φύλλο Παρατηρήσεων διαλαμβάνονται οι εξής, ορθότατες, επισημάνσεις:

1. Ότι οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ 2 και 7 του Ν 3463/2006, που αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως το νομοθετικό έρεισμα της υπόψιν απ’ ευθείας ανάθεσης, δεν μπορούν να εφαρμοσθούν στην επίμαχη σύμβαση. Πράγματι, οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται επί μελετών, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν 3316/2005, που, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 1 αυτού καταλαμβάνει «όλες τις δημόσιες συμβάσεις, ανεξαρτήτως αξίας, για την εκπόνηση μελετών και παροχή λοιπών υπηρεσιών μηχανικού».
2. Ότι ούτε και οι διατάξεις του ΠΔ 60/2007, που αφορούν συμβάσεις άνω των 211.000 ευρώ εφαρμόζονται εν προκειμένω.
3. Ότι η συγκεκριμένη σύμβαση αποτελεί κλασσική περίπτωση ανάθεσης μελέτης, εμπίπτουσας στο Ν 3316/2005, για την οποία απαιτείται Πτυχίο Μητρώου Μελετητών.
4. Ότι οι επίμαχες, απλές, εργασίες θα μπορούσαν να εκτελεσθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου Ξηρομέρου ή έστω, της Πολεοδομικής Υπηρεσίας του Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου.
5. Ότι θα έπρεπε να επισυναφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού, καθώς και έγκρισή της από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

-Δοθέντος του ότι ο Δήμος Ξηρομέρου αδυνατούσε να απαντήσει στις ανωτέρω παρατηρήσεις της Υπηρεσίας Σας (αφού λ.χ. δεν είχε αναμορφωθεί ο προϋπολογισμός, δεν μπορούσε να τεκμηριωθεί αδυναμία εκτέλεσης της μελέτης από τις δημοτικές υπηρεσίες, δεν ήταν δυνατή η θεμελίωση της απ’ ευθείας ανάθεσης στις, πράγματι ισχύουσες,
διατάξεις του Ν 3316/2005 κλπ), ακολουθήθηκε η κατωτέρω περιγραφομένη – προδήλως παράνομη – διαδικασία, προκειμένου να καταστρατηγηθούν οι διατάξεις περί προληπτικού ελέγχου, και να καταστεί έτσι δυνατή η πληρωμή της υπόψιν – μη σύννομης – δαπάνης:

1.Ο φερόμενος ως δικαιούχος του παρανόμου εντάλματος προκάλεσε την έκδοση της υπ’ αριθ 4/2015 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου.
2. Δικηγόρος στον οποίο ανατέθηκε – ad hoc – η σχετική εντολή, υπέβαλε την υπ’ αριθ πρωτ 1800/24-2-2015 γνωμοδότησή του, δια της οποίας εξέφρασε την άποψη ότι δεν πρέπει να ασκηθεί ανακοπή κατά της ως άνω Διαταγής Πληρωμής, διότι ο Δήμος είχε αναγνωρίσει την οφειλή του δια της εκδόσεως του ανωτέρω – παρανόμου – εντάλματος. Δεν επιθυμώ να σχολιάσω διεξοδικά την υπόψιν γνωμοδότηση, αρκούμαι όμως να επισημάνω, ότι αντικείμενο της ανακοπής που υποχρεούνται να ασκούν τα ΝΠΔΔ, δεν είναι η ουσιαστική βασιμότητα της απαιτήσεως, αλλά η συνδρομή των τυπικών προϋποθέσεων εκδόσεως της (βλ. ΟλΑΠ10/1997, ΑΠ 124/2005), οι οποίες και δεν συνέτρεχαν εν προκειμένω, εφόσον επρόκειτο περί διοικητικής συμβάσεως, για τις διαφορές εκ της οποίας αρμόδια είναι τα Διοικητικά Δικαστήρια και όχι, βέβαια το Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου, αλλά και το ότι η αναγνώριση οφειλής, που εκ των υστέρων κρίθηκε αρμοδίως παράνομη, δεν γεννά, ασφαλώς, υποχρέωση εξοφλήσεώς της.
3. Η ανωτέρω γνωμοδότηση έγινε, κατά πλειοψηφία, δεκτή δια της υπ’αριθ 15/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
4. Κατόπιν τούτων, εκδόθηκε το υπ’ αριθ 18/5-5-2015 (σειρά Δ) χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού 15.000 ευρώ, που υπεγράφη από τον Δήμαρχο Ξηρομέρου, το οποίο εξοφλήθηκε χωρίς να υποβληθεί για έλεγχο από την Υπηρεσία Σας.

-Η υπόψιν δαπάνη είναι προδήλως παράνομη, για τους κατωτέρω, ενδεικτικά αναφερόμενους, λόγους:

1. Όπως αναλυτικά αναφέρεται στην προσκομιζόμενη υπ’ αριθ 1838/2008 απόφαση του 7ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είναι παράνομη και συνεπάγεται τον καταλογισμό του οικείου δημοσίου υπολόγου, η πληρωμή δαπάνης από ΟΤΑ με βάση Διαταγή Πληρωμής η οποία δεν έχει καταστεί τελεσίδικη.
2. Ακόμα και αν ήθελε υποτεθεί ότι η υπόψιν δαπάνη θα μπορούσε, κατ’ αρχήν, να πληρωθεί, και πάλι θα έπρεπε το οικείο χρηματικό ένταλμα να υποβληθεί στον προληπτικό έλεγχο της Υπηρεσίας Σας.
3. Αν ήταν δυνατόν και νόμιμο να ακολουθείται η προπεριγραφείσα πρακτική, αν δηλαδή σε κάθε περίπτωση που η Υπηρεσία Σας ηρνείτο να θεωρήσει ένταλμα, θα μπορούσε ο φερόμενος ως δικαιούχος να προκαλέσει την έκδοση Διαταγής Πληρωμής και ο Δήμος να μην ασκήσει ανακοπή, αλλά αντιθέτως να τον πληρώσει με ένταλμα εκδοθέν βάσει αυτής και μη υποβληθέν στον αρμόδιο Επίτροπο, θα καθίστατο, εν τοις πράγμασι, πλήρως αναποτελεσματικός ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών των ΟΤΑ.
4. Πέραν των ανωτέρω, το επίμαχο ένταλμα είναι παράνομο και διότι δεν συμπεριελήφθησαν οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις. Ειδικότερα, στην διάταξη του άρθρου 7 του Ν 3919/2011 ορίζονται τα εξής: 2. Η σχετική σύμβαση, η οποία πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του β.δ. της
30/31.5.1956 (ΦΕΚ 134 Α`), κατατίθεται από τον μηχανικό στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.). Μετά την περαίωση της μελέτης, ο μηχανικός γνωστοποιεί στο Τ.Ε.Ε. τα στοιχεία που προκύπτουν από αυτήν, με βάση τα οποία υπολογίζει και καταβάλλει στο Τ.Ε.Ε τις εισφορές και τα λοιπά δικαιώματα, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία, είτε ως
παρακρατούμενα από την αμοιβή του Μηχανικού, που επεβάλλετο κατά το άρθρο 2 του β.δ. της 30/31.5.1956 να κατατίθεται στο Τ.Ε.Ε., είτε ως καταβαλλόμενα στο Τ.Ε.Ε. ως δικαιούχο ή προς απόδοση σε τρίτους δικαιούχους. To T.E.E., μετά από επαλήθευση των στοιχείων και του βάσει αυτών γενόμενου υπολογισμού των εισφορών, τον οποίο οριστικοποιεί,
αποδίδει στους νόμιμους δικαιούχους τις καταβαλλόμενες σε αυτό εισφορές και δικαιώματα, πέραν εκείνων που προορίζονται γι` αυτό. 3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ισχύουν αντιστοίχως και ως προς τον επιβλέποντα μηχανικό για τις εργασίες επίβλεψης, καθώς και τον αναλαμβάνοντα τη διοίκηση έργου.4. Οι εισφορές υπέρ του Τ.Ε.Ε., υπέρ
ασφαλιστικών ταμείων και λογαριασμών, καθώς και οι λοιπές εισφορές και δικαιώματα που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ότι υπολογίζονται επί της αμοιβής των μηχανικών, υπολογίζονται εφεξής επί της συμβατικής αμοιβής, εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη από την νόμιμη αμοιβή κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 696/1974, όπως αντικαθίσταται με την παράγραφο 8, άλλως υπολογίζονται επί της νόμιμης
αμοιβής». Εν προκειμένω όμως, από την αμοιβή του φερομένου ως δικαιούχου, παρακρατήθηκε μόνο ο φόρος παροχής υπηρεσιών και όχι όπως θα έπρεπε και οι λοιπές υπέρ τρίτων κρατήσεις.»

Επειδή δεν χρειάζονται σχόλια παραθέτω αυτουσίως την ως άνω αναφορά μου, προς συναγωγή των αυτονόητων συμπερασμάτων. Σκοπός της αντιπολίτευσης είναι να ελέγχει τη διοίκηση του Δήμου, να καυτηριάζει τα κακώς κείμενα και κυρίως να υπερασπίζει τα χρήματα των δημοτών.

Σεβόμενοι τη θέση στην οποία μας κατέταξε ο λαός του Ξηρομέρου, αυτό κάνουμε και αυτό θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε με όποιο πολιτικό κόστος. Είτε γινόμαστε αρεστοί είτε όχι.


Αστακός 02/06/2015

Με εκτίμηση
Η ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΜΕΙΖΩΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ
ΚΟΥΜΑΝΔΡΑΚΗ-ΣΑΜΑΡΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑ

1 σχόλιο:

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad