Ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής στην ηλεκτρονική διαπραγμάτευση για τη μεταφορά μαθητών στην Π.Ε. Αιτωλ/νιας - Αstakos News

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

03 Σεπτεμβρίου 2015

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής στην ηλεκτρονική διαπραγμάτευση για τη μεταφορά μαθητών στην Π.Ε. Αιτωλ/νιας

Δελτίο Τύπου

Από χθες το μεσημέρι (ώρα 13.00) και μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου την ίδια ώρα (13.00) θα υποβάλλονται οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία ανάδειξης αναδόχων με ηλεκτρονική διαπραγμάτευση για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νας για το σχολικό έτος 2015-2016, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση συμμετοχής, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 1.122.530,35 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αφορά τα 226 δρομολόγια της 3ης ομάδας του διαγωνισμού, για τα οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά και εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 περ. α΄ του Π.Δ. 60/2007.

Η διαπραγμάτευση θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, κατόπιν δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης συμμετοχής στο Δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας www.pde.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες, τόσο για τα δρομολόγια όσο και για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας www.pde.gov.gr , καθώς και στις κατά τόπους Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται και πληρούν τα κριτήρια για την υποβολή προσφοράς να συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση των δρομολογίων αυτών.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η σχετική πρόσκληση, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο Π.Δ.60/2007.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν προσφορά, κανονικά και επί ποινή αποκλεισμού, υποβάλλοντας όλα τα δικαιολογητικά (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική προσφορά και οικονομική προσφορά), όπως προβλέπονται στην προαναφερθείσα διακήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται (στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Αιτωλ/νιας, Διοικητήριο Μεσολόγγι 30200) µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν διακριτές προσφορές για κάποια ή για όλα τα δρομολόγια της ομάδας 3ης όπως αυτά αποτυπώνονται στον αναρτημένο Πίνακα 1 της αριθμ.227594/4823/01-09-2015 Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 17/9/2015 και ώρα 09:00 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Η αναλυτική Πρόσκληση, μαζί με το συνημμένο Πίνακα της καθώς και η αριθμ. 342524/87041/15-12-2014 διακήρυξη (που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας πρόσκλησης), έχει ήδη αναρτηθεί στο Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, καθώς και στον Δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας www.pde.gov.gr.

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Αιτωλ/νιας (Διοικητήριο Μεσολόγγι 30200) και στο τηλ. 26313- 61102,26313-61209.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad