Σύλλογος Χρυσοβιτσάνων: Προσφυγή ενώπιον του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Αstakos News

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

13 Μαΐου 2016

Σύλλογος Χρυσοβιτσάνων: Προσφυγή ενώπιον του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Του Συλλόγου με την Επωνυμία «Σύνδεσμος Χρυσοβιτσάνων Ξηρομέρου "Τα Κόροντα"» που εδρεύει στην Αθήνα, Πατησίων 5, 4ος όροφος, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον πρόεδρο Ταξιάρχη Αλ. Σάββα και τη Γεν. Γραμματέα Καλλιρρόη Κων. Γεωργούλα.

ΚΑΤΑ

Της υπ΄αρ. πρωτ. 536/33751/13-04-2016 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Γενική Διεύθυνση Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνσης περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας, τμήμα περιβαλλοντικού χωρικού σχεδιασμού, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από αξιοποίηση βιομάζας, ισχύος 1 MW¨ της ατομικής επιχείρησης ¨ΖΗΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ », στη θέση Κλημάτια της Τ.Κ. Χρυσοβίτσας Δ. Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτωλ/νίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

**********************

 Με την παραπάνω προσβαλλόμενη υπ΄αρ. πρωτ. 536/33751/13-04-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Γενική Διεύθυνση Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας, τμήμα περιβαλλοντικού χωρικού σχεδιασμού, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από αξιοποίηση βιομάζας, ισχύος 1 MW¨ της ατομικής επιχείρησης ¨ΖΗΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ¨, στη θέση Κλημάτια της Τ.Κ. Χρυσοβίτσας Δ. Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτωλ/νίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Την απόφαση αυτή προσβάλλουμε ενώπιόν σας και ζητούμε την ακύρωση και εξαφάνισή της για τους παρακάτω ορθούς, νόμιμους και βάσιμους λόγους και για όσους αργότερα προσθέσουμε, ήτοι:

Το επίμαχο έργο, για την κατασκευή του οποίου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι με την παραπάνω προσβαλλόμενη απόφαση, πρόκειται να κατασκευαστεί σε πολύ μικρή απόσταση από τις τοπικές κοινότητες Χρυσοβίτσας, Προδρόμου και Αγράμπελων του Δήμου Ξηρομέρου και συγκεκριμένα σε απόσταση 1.260 μ από την κοινότητα Χρυσοβίτσας, 1.935 μ από την κοινότητα Προδρόμου και 2.550 μ από την κοινότητα Αγραμπέλων, στις οποίες και με βάση την απογραφή του έτους 2011, διαμένουν μόνιμα 329, 315 και 84 κάτοικοι αντίστοιχα, οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά και κατά κύριο επάγγελμα με γεωργικές και αγροτικές εργασίες. Ειδικότερα, έχουν αναπτύξει βιολογικές καλλιέργειες μηδικής (τριφυλλιού), αραβοσίτου, ρεβιθιών, φακών, καθώς και βιολογικές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Επίσης, σε απόσταση μόλις περίπου 550,00 μ σε ευθεία γραμμή από το χώρο, που πρόκειται να κατασκευαστεί η επίμαχη επενδυτική μονάδα, βρίσκεται η αρχαία πόλη «Τα Κόροντα», η οποία ανήκε στο κοινό των Ακαρνάνων και ανάγεται στο 1800 π.Χ.. Για την ιστορία της και τις σωζόμενες αρχαιότητες της πόλης γίνεται λόγος αναλυτικά στο βιβλίο του Αλέξανδρου Σάββα «Μελετήματα του Ξηρομέρου, Ιστορικά και Λαογραφικά στοιχεία της Χρυσοβίτσας Ξηρομέρου» έκδοση 2015, σελ. 59 έως 78.

Η κατασκευή λοιπόν του παραπάνω έργου στην συγκεκριμένη περιοχή δεν είναι επιτρεπτή για τους παρακάτω νομικούς, αλλά και ουσιαστικούς λόγους, ήτοι:

1) Στο άρθρο 24 του Συντάγματος ορίζονται τα εξής: «1. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξη του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας... 6. Τα μνημεία, οι παραδοσιακές περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία προστατεύονται από το Κράτος...». Με τις διατάξεις αυτές του Συντάγματος καθιερώνεται ειδικώς, το πρώτον αυξημένη προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος, δηλαδή των μνημείων και λοιπών πολιτιστικών αγαθών που προέρχονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα και συνθέτουν λόγω της ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας τους την εν γένει πολιτιστική κληρονομιά της Χώρας. Η προστασία αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διατήρηση των εν λόγω πολιτιστικών στοιχείων στο διηνεκές. Επομένως, κάθε επέμβαση επί και πλησίον αρχαίου πρέπει κατ' αρχήν να αποβλέπει στην προστασία και ανάδειξη αυτού, να ενεργείται δε ενόψει των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών και του είδους των προστατευτέων ευρημάτων και επί τη βάσει των δεδομένων της αρχαιολογικής επιστήμης, απαγορευομένων επεμβάσεων και χρήσεων μη συμβατών προς την κατά προορισμό χρήση του αρχαίου (Βλ. ΣτΕ 3279/2003).

Περαιτέρω, στο άρθρο 10 παρ.1 και 3 του Ν.3028/2002 ορίζεται ότι : «Παρ. 1: Απαγορεύεται κάθε ενέργεια σε ακίνητο μνημείο, η οποία είναι δυνατόν να επιφέρει με άμεσο ή έμμεσο τρόπο καταστροφή, βλάβη, ρύπανση ή αλλοίωση της μορφής του και Παρ.3.: Η εγκατάσταση ή η λειτουργία βιομηχανικής, βιοτεχνικής ή εμπορικής επιχείρησης, η τοποθέτηση τηλεπικοινωνιακών ή άλλων ενστάσεων, η επιχείρηση οποιουδήποτε τεχνικού ή άλλου έργου ή εργασίας, καθώς και η αποδοτική δραστηριότητα πλησίον αρχαίου επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου. Η έγκριση χορηγείται εάν η απόσταση από το μνημείο ή η σχέση με αυτό είναι τέτοια ώστε να μην κινδυνεύει να επέλθει άμεση ή έμμεση βλάβη αυτού λόγω του χαρακτήρα του έργου, ή της επιχείρησης ή της εργασίας».

Οι διατάξεις αυτές του αρχαιολογικού νόμου, ερμηνευόμενες υπό το φως της παραπάνω συνταγματικής διατάξεως, έχουν την έννοια ότι η άδεια του Υπουργού Πολιτισμού προς εκτέλεση εργασιών επί αυτών τούτων των αρχαίων δύναται να παρέχεται μόνο προς προστασία τους και υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγουμένως διασφαλισθεί ότι από την εκτέλεση των εργασιών δεν θα επέλθει βλάβη στα αρχαία. Αφ' ετέρου, όταν παρέχεται από τον Υπουργό Πολιτισμού άδεια για επιχείρηση έργου πλησίον αρχαίου πρέπει αυτή να είναι πλήρως αιτιολογημένη και να περιέχει: α) πλήρη περιγραφή των προστατευτέων αρχαίων, β) πλήρη περιγραφή του προς εκτέλεση έργου και γ) πλήρη και τεκμηριωμένη εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου επί των αρχαίων.

Με βάση λοιπόν τις παραπάνω διατάξεις του νόμου, αρμόδιος για την έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας της παραπάνω βιομηχανικής μονάδας είναι ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και όχι οι υπηρεσίες της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, της Υπηρεσίας Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας και της Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων. Οι δε προσκομισθείσες από τον επενδυτή άδειες των παραπάνω υπηρεσιών, ήτοι οι υπ΄αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟ/22η Ε.Β.Α./2508/26-08-2011, ΥΠΠΟ Τ/ΥΝΕΜΤΕΔΕ/Φ10-8/5315/12-9-2011 και Φ888/ΚΒ/6502/27-09-2011 άδειες εκδόθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες μας, μετά από παραπλάνηση των υπηρεσιών, αφού εμφανίσθηκε σ΄ αυτές, ότι επρόκειτο για ανέγερση αγροικιών και κατασκευή φωτοβολταικών σταθμών και όχι για μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Συνεπώς οι βεβαιώσεις- εγκρίσεις με αρ. 62, 63, 64 και 66 της απόφασης που εκδόθηκαν το 2015 και 2016 από τις παραπάνω Εφορείες, είναι άκυρες και δεν έχουν καμία ισχύ γιατί εκδόθηκαν από αναρμόδιες υπηρεσίες, αφού με το κρινόμενο έργο δεν είναι αυτές αρμόδιες αλλά ο ίδιος ο Υπουργός Πολιτισμού.

Εφόσον λοιπόν, οι σχετικές βεβαιώσεις-εγκρίσεις δεν έχουν εκδοθεί από την καθ΄ ύλη αρμόδια αρχή που είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του ΚΑΣ, η προσβαλλόμενη απόφαση, λαβούσα υπόψη της τις παραπάνω εγκρίσεις αναρμοδίων υπηρεσιών και εγκρίνασα στη συνέχεια τους περιβαλλοντικούς όρους του παραπάνω έργου, εσφαλμένα ερμήνευσε και εφήρμοσε τις παραπάνω διατάξεις του νόμου και γι΄ αυτό το λόγο πρέπει να ακυρωθεί και εξαφανισθεί.

Σε κάθε περίπτωση, η χορηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού για επιχείρηση έργου πλησίον αρχαίου, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και να περιέχει : α) πλήρη περιγραφή των προστατευτέων αρχαίων, β) πλήρη περιγραφή του προς εκτέλεση έργου και γ) πλήρη και τεκμηριωμένη εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου επί των αρχαίων (Βλ. ΣτΕ 3279/2003). Στην κρινομένη υπόθεση, ούτε απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Πολιτισμού έχει εκδοθεί για την εκτέλεση του παραπάνω έργου, ούτε στις προσκομισθείσες, έστω και αναρμοδίως χορηγηθείσες, βεβαιώσεις-εγκρίσεις της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, της Υπηρεσίας Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος και της Εφορίας Προϊστορικών Κλασικών Αρχαιοτήτων, περιέχονται οι παραπάνω προϋποθέσεις, δηλαδή περιγραφή του αρχαίου κάστρου των Κορόντων, περιγραφή του επίμαχου έργου, καθώς και πλήρης και τεκμηριωμένη εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου επί του αρχαίου. Συνεπώς οι χορηγηθείσες εγκρίσεις-βεβαιώσεις και συνακόλουθα η προσβαλλόμενη απόφαση δεν περιέχουν την ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία που επιβάλλει ο νόμος , οπότε και για το λόγο αυτό πρέπει ( η προσβαλλόμενη ) να ακυρωθεί και εξαφανισθεί.

Επίσης, στην προκειμένη περίπτωση δεν συντρέχει η απαιτούμενη προϋπόθεση της μακρινής απόστασης της μονάδας από τα αρχαία μνημεία, καθόσον αυτή βρίσκεται πολύ κοντά, μόλις περίπου 550 μέτρα σε ευθεία γραμμή από το αρχαίο τείχος, με κίνδυνο βλάβης αυτών λόγω του χαρακτήρα του έργου. Να σημειωθεί ότι τόσο στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων όσο και στην προσβαλλόμενη απόφαση (σελ.15 παρ.14) αναφέρονται ότι στο έργο θα γίνονται κατά καιρούς μετρήσεις και συνεπώς δεν θα υπάρχει μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα ελέγχου (φίλτρο για την παρακράτηση μικροσωματιδίων και ρύπων και αυτόματος αναλυτής, ο οποίος θα δείχνει το είδος των ρύπων που εκπέμπονται), και έλλειψη μονίμου συστήματος ελέγχου θα καθιστά απροσδιόριστο το επίπεδο των ρύπων που εκπέμπονται. Κατά αυτόν τον τρόπο θα εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα ανεξέλεγκτες ποσότητες εντονότατων και εξαιρετικά επικίνδυνων αέριων ρύπων όπως μικροσωματίδια, μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου, οξείδια του αζώτου, πτητικές οργανικές ενώσεις κ.ά. Οι επιπτώσεις από την ανεξέλεγκτη λειτουργία της μονάδας και ειδικότερα η εκπομπή τοξικών ουσιών με το φαινόμενο της όξινης βροχής θα επιφέρουν μετά βεβαιότητος σοβαρές βλάβες στις αρχαιότητες του κάστρου των Κορόντων, που βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση. Δηλαδή τα σωζόμενα σε καλή κατάσταση τείχη, οι πύλες, τα θεμέλια του αρχαίου ναού και οι άλλες εγκαταστάσεις, που άντεξαν στο χρόνο και στην φθορά, με το έργο αυτό θα εκτεθούν στις εκπομπές της μονάδας και σε μεγάλο κίνδυνο φθοράς.

2) Πέραν της βλάβης όμως που θα προκληθεί στον παραπάνω αρχαιολογικό χώρο, βέβαιη είναι και η μόλυνση του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή, στην οποία έχουν αναπτυχθεί οι παραπάνω βιολογικές καλλιέργειες, για τις οποίες επιδοτούνται οι κάτοικοι- αγρότες της τοπικής ενότητας Χρυσοβίτσας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Όμως οι καλλιέργειες αυτές (βιολογικές) δεν είναι συμβατές με την παραπάνω λειτουργία της επιχείρησης που θα εγκατασταθεί και λειτουργήσει στην ίδια περιοχή, δεδομένου ότι στη μελέτη δεν προβλέπεται η ύπαρξη μόνιμου εγκατεστημένου συστήματος ελέγχου (φίλτρου για την παρακράτηση μικροσωματιδίων και ρύπων και αυτόματος αναλυτής), ο οποίος θα δείχνει το είδος των ρύπων που επιτρέπονται. Δεν επιτρέπεται λοιπόν η ανεξέλεγκτη λειτουργία της μονάδας και για λόγους προστασίας της υγείας των κατοίκων των τριών χωριών, που βρίσκονται στις παραπάνω κοντινές αποστάσεις. Στην ίδια περιοχή βρίσκεται το βελανινοδάσος Ξηρομέρου, το οποίο αποτελεί τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους από την Τράπεζα Στοιχείων του Μετσόβιου Πολυτεχνείου στη βάση δεδομένων, ενώ τμήμα του ως άνω βελανινοδάσους που γειτνιάζει με την λίμνη Οζερού και Αχελώου είναι ενταγμένο στο NATURA 2000 (Βλ. ΣτΕ 910/2008 & 209/2008).

Αξίζει να σημειωθεί επίσης, ότι καμία ωφέλεια δεν θα υπάρξει για την περιοχή και τους κατοίκους της από την υλοποίηση της παραπάνω επένδυσης, έστω και στον τομέα της απασχόλησης εργατικού δυναμικού της περιοχής, ως αντιστάθμισμα των επιβλαβών συνεπειών της επένδυσης, αφού δεν υπάρχει οποιαδήποτε υπόσχεση και πολύ περισσότερο δέσμευση για πρόσληψη προσωπικού από την περιοχή, όπως συνέβη με την εταιρία «Νηρέας», στην οποία απασχολούνται πολλοί νέοι της περιοχής μας. Οι επιπτώσεις δηλαδή από την λειτουργία της παραπάνω μονάδας θα είναι βλαπτική και για την οικονομία των κατοίκων της περιοχής, δηλαδή για τις καλλιέργειες και τις κτηνοτροφικές μονάδες αλλά και για την ίδια την υγεία των κατοίκων.

3) Εξάλλου, στην προσβαλλόμενη απόφαση αναφέρεται ότι λήφθηκε υπόψιν η υπ’ αρ. 1612/20-02-2015 βεβαίωση του Προέδρου της τοπικής κοινότητας Χρυσοβίτσας Ιωάννη Χρήστου Χρόνη, με την οποία βεβαιώνεται, ότι για την πρόσβαση στο ακίνητο που θα κατασκευαστεί το επίμαχο έργο, υφίσταται αγροτικός δρόμος (βλ. υπό αριθμό 58 των ληφθέντων υπόψη εγγράφων της προσβαλλόμενης απόφασης). Η βεβαίωση αυτή όμως είναι ανυπόστατη και σε κάθε περίπτωση άκυρη, μη παράγουσα έννομες συνέπειες, δεδομένου ότι ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας δεν έχει τη δικαιοδοτική ικανότητα έκδοσης τέτοιων βεβαιώσεων, ούτε κατά το νόμο 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) ούτε κατά το νόμο 3852/2010 (Νόμος για την αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση). Αντίθετα για τον χαρακτηρισμό ενός δρόμου ως αγροτικού είναι αρμόδια η Πολεοδομία ( στην προκειμένη περίπτωση η πολεοδομία Αμφιλοχίας) μετά την υποβολή βεβαίως των απαραίτητων δικαιολογητικών. Πέραν της παραπάνω ανυπόστατης και άκυρης βεβαίωσης, δεν υπάρχει και δεν γίνεται επίκληση άλλου εγγράφου (τίτλος ιδιοκτησίας ή δικαστικές αποφάσεις ή άλλα έγγραφα), από το οποίο να προκύπτει η ύπαρξη οδού που να εξυπηρετεί το ακίνητο στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το επίμαχο έργο, παρά μόνο ένα μονοπάτι για τις ανάγκες του στρατού σε έκτακτες περιστάσεις. Οι ιδιοκτήτες δε των κτημάτων που παρεμβάλλονται, εξυπηρετούσαν κάθε χρόνο τον προκάτοχο του κατασκευαστή για την εκμετάλλευση του αγρού του (διέλευση του τρακτέρ για καλλιέργεια και συγκομιδή) χωρίς να έχει χαραχθεί επίσημα αγροτικός δρόμος. Στην προκειμένη περίπτωση εκτός από την αλλαγή του ιδιοκτήτη, έχει αλλάξει και η χρήση του εξυπηρετούμενου ακινήτου, οπότε για τη νέα χρήση χρειάζεται πολύ μεγαλύτερος χώρος για χάραξη δρόμου και τη διέλευση μεγάλων οχημάτων, αφού η χρήση του θα είναι πιο συχνή, σχεδόν καθημερινή. Εξάλλου, συναίνεση των παρακείμενων ιδιοκτητών από τον κατασκευαστή δεν έχει ζητηθεί, ούτε έχει δοθεί. Αντίθετα οι παρακείμενοι ιδιοκτήτες έχουν δημόσια εκφράσει τη βούλησή τους ότι δεν θα παραχωρήσουν την ιδιοκτησία τους για τέτοια χρήση και ότι επιφυλάσσονται παντός νομίμου δικαιώματός τους. Αλλά και μετά την άρνηση των ιδιοκτητών των παρακείμενων αγρών ο κατασκευαστής δεν ζήτησε δικαστικά την παραχώρηση δουλείας διόδου.

Δεν υπάρχουν συνεπώς τίτλοι ιδιοκτησίας, δικαστικές αποφάσεις ή άλλα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει δυνατότητα πρόσβασης στη θέση του έργου από τον φορέα και κατασκευαστή αυτού.

Για την εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη την γνώμη των τοπικών κοινωνιών. Οι δε αρμόδιοι Δήμοι πρέπει να λαμβάνουν άδεια και να συντάσσουν σχέδιο χωροταξικής οργάνωσης για την εγκατάσταση τέτοιων μονάδων, οι οποίες δεν μπορεί απρογραμμάτιστα να εγκαθίστανται σε απίθανα σημεία και όλος τυχαίος σε μέρη όπου θα τύχει να αγοραστεί κάποιο ακίνητο. Στην προκειμένη περίπτωση όλες οι τοπικές κοινότητες (Χρυσοβίτσας, Προδρόμου, Αγραμπέλων) και ο Δήμος Ξηρόμερου έχουν τοποθετηθεί αρνητικά.

Επειδή πέραν των παραπάνω, εάν πράγματι ο επενδυτής επιθυμεί να πραγματοποιήσει την παραπάνω επένδυση, μπορεί να την υλοποιήσει στην περιοχή «ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙ» Αστακού, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως βιομηχανική περιοχή και έχουν αναπτυχθεί εκεί οι εγκαταστάσεις της ΝΑΒΙΠΕ και η οποία βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα από την περιοχή που προσπαθεί να την υλοποιήσει σήμερα.

Επειδή βασικός καταστατικός σκοπός του Συνδέσμου μας είναι η ανάδειξη και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της κοινότητας Χρυσοβίτσας του Δήμου Ξηρομέρου, η οποία αποτελεί την ιδιαίτερη πατρίδα των μελών μας και την οποία επισκέπτονται πολύ συχνά και διαμένουν εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, και το επίμαχο έργο πρόκειται να κατασκευαστεί εντός των ορίων της κοινότητας Χρυσοβίτσας, προφανές είναι το έννομο συμφέρον του συνδέσμου μας για την άσκηση της παρούσας προσφυγής, αφού η λειτουργία του θα έχει επιβλαβείς συνέπειες στον παραπάνω αρχαιολογικό χώρο, το περιβάλλον γενικότερα, αλλά και στην οικονομική και παραγωγική δραστηριότητα των κατοίκων του χωριού μας.

Επειδή προσκομίζουμε και επικαλούμαστε, 1) την υπ’ αρ. πρωτ. 536/33751/13-04-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Γενική Διεύθυνση Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνσης περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας, τμήμα περιβαλλοντικού χωρικού σχεδιασμού, 2) τις από 16-04-2016 και 20-04-2016 αποφάσεις των Συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων Χρυσοβίτσας και Προδρόμου του Δήμου Ξηρομέρου, 3) την υπ’ αρ. 2/20-01-2016 απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου Ξηρομέρου, 4) την υπ’ αρ. 3/23-01-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου, 5) την από 16-01-2016 ένσταση και 6) το από 17-01-2016 ψήφισμά μας, 7) το υπ’ αρ. πρωτ. 15/07-02-2016 υπόμνημά μας προς τον Έφορο της ΛΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, 8) το υπ’ αρ. πρωτ. 6/05-04-2016 υπόμνημά μας προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού καθώς και 9) την υπ’ αρ. πρωτ. 367/19-01-2016 απόφαση του τοπικού Συμβουλίου της κοινότητας Χρυσοβίτσας του Δήμου Ξηρομέρου, με τις οποίες εκφράζεται η ευθεία αντίθεσή τους για την κατασκευή του παραπάνω έργου

Επειδή κατόπιν αυτών συντρέχει νόμιμη περίπτωση να ακυρωθεί και εξαφανισθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του παραπάνω έργου

Επειδή η παρούσα προσφυγή μας είναι νόμιμη και βάσιμη και ασκείται νόμιμα, βάσιμα, παραδεκτά και εμπρόθεσμα ενώπιόν σας και συνεπώς πρέπει να γίνει δεκτή σε όλα τα αιτήματά της

Για όλους αυτούς τους λόγους και όσους αργότερα προσθέσουμε και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας

ΖΗΤΟΥΜΕ

Να γίνει η παρούσα προσφυγή μας.

Να ακυρωθεί και εξαφανιστεί η υπ΄ αρ. πρωτ. 536/33751/13-04-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Γενική Διεύθυνση Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνσης περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας, τμήμα περιβαλλοντικού χωρικού σχεδιασμού, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από αξιοποίηση βιομάζας, ισχύος 1 MW¨ της ατομικής επιχείρησης ¨ΖΗΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ », στη θέση Κλημάτια της Τ.Κ. Χρυσοβίτσας Δ. Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτωλ/νίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, για τους λόγους και αιτίες που αναφέρουμε στο ιστορικό της παρούσας, με τελικό σκοπό τη μη έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του παραπάνω έργου.


Αθήνα 11-05-2016

Για τον προσφεύγοντα Σύλλογο
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
Σπυρίδων Γ. Γρίνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad