Προκήρυξη για 119 θέσεις ΟΒΑ στον Στρατό Ξηράς - Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη και τις ημερομηνίες - Αstakos News

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

21 Οκτωβρίου 2017

Προκήρυξη για 119 θέσεις ΟΒΑ στον Στρατό Ξηράς - Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη και τις ημερομηνίες

Προκηρύσσονται εκατόν δέκα εννέα (119) θέσεις οπλιτών και εφέδρων Όπλων-Σωμάτων (πλην Ειδικών Δυνάμεων) για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στον Στρατό Ξηράς για βραχεία περίοδο δύο (2) ετών με δυνατότητα παράτασης ενός έτους (1), οι οποίες είχαν εγκριθεί για το έτος 2017 με το (στ) σχετικό.

Oι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα του Παραρτήματος «Α» και τους έχει απονεμηθεί οποιαδήποτε ειδικότητα , θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «Δ», έως την 31 Οκτ 17 (όσα υποβληθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα), όπως παρακάτω:

α. Οι οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν εφόσον απολύονται οριστικά, έως 31 Δεκ 17.

β. Οι έφεδροι, στις Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ) στις οποίες υπάγονται ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαμονής τους, εφόσον δεν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.

Οι Μονάδες και οι Στρατολογικές Υπηρεσίες:
α. Ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα υποβάλλουν, εντός πέντε (5) ημερών, στο ΓΕΣ^4(ΔΣΛ), αφού επισυνάψουν πλήρες ΑΦΜ (όχι ελεγμέ¬νο και θεωρημένο από την αρμόδια ΣΥ για τους υπηρετούντες).

β. Υποβάλλουν κάθε ημέρα στο ΓΕΣ^4(ΔΣΛ), με «ΠΥΡΣΕΙΑ» ως αρχείο excel ή με τηλεομοιοτυπία (αριθμ. FAX 2106552163, για όσες Μονάδες δεν διαθέ¬τουν «ΠΥΡΣΕΙΑ»), κατάσταση με τα στοιχεία των υποψηφίων που υπέβαλαν δικαιο¬λογητικά (εφόσον υπάρχουν), καθώς και συγκεντρωτική κατάσταση με τα στοιχεία των υποψηφίων που υπέβαλαν εμπρόθεσμα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το υπό¬δειγμα της Προσθήκης «4» του Παραρτήματος «Δ», την 31 Οκτ 17.

γ. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι δεν πληρούν τα απαι¬τούμενα προσόντα του Παραρτήματος «Α» ή υποβάλουν εκπρόθεσμα τα δικαιολο¬γητικά, και εφόσον αυτοί επιμένουν, τα παραλαμβάνουν και τα υποβάλλουν στο ΓΕΣ ^4(ΔΣΛ), αφού συνταχθεί και υπογραφεί η σχετική πράξη στην οποία θα αναφέρε¬ται η εκπρόθεσμη υποβολή της αίτησης ή η έλλειψη των τυπικών προσόντων για το εν γνώσει των αιτούντων εκπρόθεσμο της αιτήσεως ή ελλιπές των τυπικών προσό¬ντων.

4. Το ΓΕΣ/Β4(ΔΣΛ) θα εκδώσει, μετά την ολοκλήρωση παραλαβής των αιτή¬σεων των ενδιαφερομένων, πίνακα ακαταλλήλων (απορριπτέων) υποψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος «Α», καθώς και των υποψηφίων που οι αιτήσεις τους είναι πέραν των χρονικών ορίων που καθορί¬ζονται στην παράγραφο 2 της παρούσας. Ο πίνακας ακαταλλήλων (απορριπτέων) μετά την κύρωσή του από τον κ.ΥΕΘΑ, θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου Στρατού (www.army.gr), μέσω της οποίας μπορούν να ενημερω¬θούν οι ενδιαφερόμενοι με δική τους ευθύνη.

5. Οι έφεδροι που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα, σύμφωνα με τα κριτήρια του Παραρτήματος «Β», καθώς και ένα ποσοστό 20% από τους υπεράριθμους, θα ενημερωθούν με δική τους ευθύνη από τις ΣΥ και την ιστοσελίδα του ΓΕΣ στην η¬λεκτρονική διεύθυνση www.army.gr σχετικά με την παρουσίασή τους για την εξέταση της σωματικής τους ικανότητας στην πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους Υγειο¬νομική Επιτροπή του Στρατού Ξηράς, σε εκτέλεση του άρθρου 3 παρ. 2γ του (β) σχετικού.

6. Κριτήρια επιλογής όπως στο Παράρτημα «Β».

7. Η ανακατάταξη ή επανακατάταξη των επιτυχόντων οπλιτών και εφέδρων θα εγκριθεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Με την ίδια απόφαση θα κα¬θορισθεί η ημερομηνία και η Μονάδα της ανακατάταξης, όπως παρακάτω:

α. Οι οπλίτες ανακατατάσσονται την ημερομηνία που θα απολύονταν οριστικά από τις τάξεις του Στρατού Ξηράς. Σε περίπτωση που επιτυχόντες οπλίτες απολυθούν πριν την έκδοση της ανωτέρω απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυ¬νας, η επανακατάταξή τους γίνεται την καθοριζόμενη ημερομηνία επανακατάταξης των εφέδρων και εφόσον αυτό δεν καταστεί δυνατό, γίνεται κατά τις ημερομηνίες κατάταξης της αμέσως επόμενης Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ).

β. Οι έφεδροι επανακατατάσσονται, την ημερομηνία που καθορίζεται με την ως άνω απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

8. Σε περίπτωση διακοπής της ανακατάταξής τους ή επανακατάταξής τους για οποιοδήποτε λόγο, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις που προβλέπονται για την απόλυση των οπλιτών που εκπληρώνουν στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.

9. Οι Μονάδες κατά την ημερομηνία ανακατάταξης των οπλιτών ή επανακατάταξης των εφέδρων (και όχι πριν), να αποστείλουν ηλεκτρονικό αρχείο ανακαταταγέντων ή επανακαταταγέντων σε μορφή excel στο ΓΕΣ/Β4(ΔΣΛ) Β3(ΔΟΘ)-Δνσεις Όπλων-Σωμάτων, στο αρμόδιο ΚΤΣ και στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, στο οποίο να αναγράφονται το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ο Αριθμός Στρατολογικού Γραφείου(ΑΣΓ), ο Αριθμός Μητρώου(ΑΣΜ) και η Κλάση(ΚΛΑΣΗ) (σε τρία ξεχωριστά πεδία) και η ημερομηνία ανακατάταξης ή επανακατάταξης κάθε οπλίτη ή εφέδρου. Το ΓΕΣ/Β4(ΔΣΛ) να ενημερώσει το Μ/Κ Στρατολογίας συγκεντρωτικά για τις μεταβολές ανακατάταξης ή επανακατάταξης. Οποιαδήποτε άλλη μεταβολή (όπως διακοπή-λήξη-παράταση ανακατάταξης ή επανακατάταξης κ. λ. π.) να αναφέρεται άμεσα στις παραπάνω Υπηρεσίες (ΓΕΣ/Β4(ΔΣΛ) -Β 3(ΔΟΘ) -Δνσεις Όπλων-Σωμάτων, αρμόδιο ΚΤΣ, αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία και ΓΕΣ/Α4 (ΔΕΣ) για την περίπτωση της απόλυσης ΟΒΑ).

10. Οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης, μετά την ανακατάταξη ή επανακατά-ταξή τους, παρακολουθούνται από το ΓΕΣ/Β3(ΔΟΘ).

11. Οι μη επιλεγέντες για ανακατάταξη ή επανακατάταξη υποψήφιοι μπορούν, κατόπιν αίτησής τους, να παραλάβουν τα δικαιολογητικά, τα οποία κατέθεσαν για την συμμετοχή τους στην διαδικασία της ανακατάταξης ή επανακατάταξης. Τα δικαιολο¬γητικά όλων των υποψηφίων θα καταστρέφονται μετά την παρέλευση τριών (3) ετών.
12. Αίτηση δύνανται να υποβάλουν και οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα προσόντα του Παραρτήματος «Α», αλλά επιθυμούν να ανακαταταγούν ή επανακατα-ταγούν για διάστημα μικρότερο των δύο (2) ετών.

13. Σε περίπτωση που θα υπάρξουν υπεράριθμοι υποψήφιοι, το ΓΕΣ/Β4 (ΔΣΛ) θα εκδώσει σχετικό πίνακα υπεράριθμων, ο οποίος μετά την κύρωσή του από τον κ. ΥΕΘΑ, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.army.gr, προς ενημέρωση των υποψηφίων με δική τους ευθύνη. Είναι δυνατόν οι προαναφερόμενοι υπεράριθμοι υποψήφιοι να ανακαταταγούν ή επανακαταταγούν εφόσον κατά το έτος 2017 και μόνο κατά το έτος αυτό, προκύψουν απολύσεις Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης.

14. Οι ΑΣΔΥΣ-ΑΣΔΕΝ-Γ'ΣΣ-Δ'ΣΣ/ΔΣΛ να αναφέρουν τηλεφωνικά την 23, 27 και 31 Οκτ 17 (μέχρι 13:00) στο ΓΕΣ/Β4(ΔΣΛ), τον αριθμό αιτήσεων υποψηφίων ΟΒΑ υπηρετούντων οπλιτών, που κατατέθηκαν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας στις Μονάδες Ζώνης Ευθύνης τους

Η προκήρυξη εδώ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad