Προκήρυξη διαγωνισμού για προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Ξηρομέρου - Αstakos-News

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos-News

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

Post Top Ad

Post Top Ad

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019

Προκήρυξη διαγωνισμού για προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Ξηρομέρου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

«Προμήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ξηρομέρου».

Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ξηρομέρου», προϋπολογισμού 212.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξηρομέρου
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Δημαρχείο Αστακού Αιτ/νίας
Ταχ.Κωδ.: 30006
Τηλ.: 2646360500
Telefax: 2646042531
Ιστοσελίδα: www.dimosxiromerou.gr
Κωδικός NUTS: EL631 (Αιτωλοακαρνανία)
Η κύρια Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ.

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.promitheus.gov.gr, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ: 82024. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στην ιστοσελίδα www.dimosxiromerou.gr.

3. Κωδικός CPV:4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL631 (Αιτωλοακαρνανία)

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση δεκατεσσάρων (14) παιδικών χαρών των τριών (3) Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Ξηρομέρου ώστε οι παιδικές χαρές να καλύπτουν τις προδιαγραφές ασφαλείας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΝ 1176:2008, ΕΝ 1177:2008, ΕΝ 71:1998 και τις προδιαγραφές του Υπουργείου Εσωτερικών με την 28492/11-5-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ τ. Β΄ 931/18-05-2009) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ τ. Β΄ 2029/ 25-07-2014).

Οι δεκατέσσερις (14) παιδικές χαρές στις οποίες πρόκειται να εγκατασταθεί ο προμηθευόμενος εξοπλισμός και να αναβαθμιστούν είναι οι ακόλουθες:

- Στην Δ.Ε. Αλυζίας τρεις (3) Παιδικές Χαρές και συγκεκριμένα στις κάτωθι θέσεις: 1. Παιδική Χαρά Αρχοντοχωρίου, 2. Παιδικός Σταθμός Κανδήλας, και 3.Παιδική Χαρά Παναγούλα Μύτικα.
- Στην Δ.Ε. Φυτειών τρεις (3) Παιδικές Χαρές και συγκεκριμένα στις κάτωθι θέσεις: 1. Παιδική Χαρά Φυτειών, 2. Παιδικός Σταθμός Φυτειών και 3. Παιδική Χαρά Παπαδάτου .
- Στην Δ.Ε. Αστακού οχτώ (8) Παιδικές Χαρές και συγκεκριμένα στις κάτωθι θέσεις: 1. Αστακός Παιδική Χαρά, 2. Αστακός Παιδικός Σταθμός, 3. Παιδική Χαρά Βασιλόπουλου, 4. Παιδική Χαρά Μπαμπίνης, 5. Παιδική Χαρά Παλαιομάνινας, 6. Παιδική Χαρά Σκουρτούς, 7.Παιδική Χαρά Πηγάδια Στρογγυλοβουνίου και 8. Παιδική Χαρά Χρυσοβίτσας

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται.

7. Χρόνος παράδοσης υλικών:
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά και να ολοκληρώσει όλες τις εργασίες τοποθέτησης εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης σύμφωνα με την υπ' αριθ. 05/2018 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης.
Οι εργασίες τοποθέτησης του εξοπλισμού που προβλέπονται από τη μελέτη πρέπει να ξεκινήσουν εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.
Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες.

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Εγγυήσεις συμμετοχής:
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ορίζεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού τριών χιλιάδων τετρακοσίων δέκα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (3.419,20).

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα:
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας λόγω της φύσης της προμήθειας και δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

10. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 21/11/2019, με ώρα έναρξης 11:00, ημέρα Πέμπτη.
Η καταληκτική ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 05/12/2019, με ώρα λήξης 14:00, ημέρα Πέμπτη.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού, θα γίνει την 11/12/2019 ώρα 11:00, ημέρα Τετάρτη.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εννέα (9) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 69-7135.001 του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου. Σχετική η υπ' αριθ. 1783/04-03-2019, Β-103, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

15. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα
Τηλέφωνο : +30 2132141216
e-mail : aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ'αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»

16. Δημοσιεύσεις:
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.dimosxiromerou.gr στην ενότητα ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

17. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Προκήρυξη: 19PROC005875501 (9958/19-11-2019)
Διακήρυξη: 19PROC005875933 (9959/19-11-2019)
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad