Ορισμός άμισθης συμβούλου του Δημάρχου Ξηρομέρου σε θέματα κοινωνικής προστασίας - ΑΣΤΑΚΟΣ NEWS - Για να τα ξέρετε όλα!

Breaking

ΑΣΤΑΚΟΣ NEWS - Για να τα ξέρετε όλα!

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

Post Top Ad

Post Top Ad

Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019

Ορισμός άμισθης συμβούλου του Δημάρχου Ξηρομέρου σε θέματα κοινωνικής προστασίας


Αστακός, 02.12.2019
Αριθ. πρωτ.: 10327
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας
T.K. 300 06
Τηλ.: 2646360500
Fax: 2646042531

ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΙΣΘΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
142/2019

Ο Δήμαρχος
Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα της παρ. 1 θ αυτού.
2. Την ανάγκη για την επικουρία του Δημάρχου σε θέματα κοινωνικής προστασίας.
3. Τη δυνατότητα αξιοποίησης των ειδικών γνώσεων, της πολύχρονης εμπειρίας και της εκούσιας εθελοντικής διάθεσης για προσφορά της Ελένης Ν. Αλμπάνη, Επίκουρου Καθηγήτριας Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, δεδομένου ότι η άμισθη σύμβουλος θα εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζημίωση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Αναθέτει στην κα ΕΛΕΝΗ Ν. ΑΛΜΠΑΝΗ καθήκοντα άμισθης συμβούλου για την επικουρία του Δημάρχου Ξηρομέρου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.


Ειδικότερα η ανωτέρω σύμβουλος θα παρέχει αμισθί συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα σχεδιασμού, συντονισμού, παρακολούθησης και εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών και Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας.

Η ανωτέρω θα ασκεί καθήκοντα αμιγώς συμβουλευτικά, χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες προς τοn Δήμαρχο στα ανωτέρω θέματα και θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες, Υπουργεία και φορείς για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και 31.12.2023, πλην της τροποποίησης της ή της ανάκλησης της χωρίς η ορισθείσα να δικαιούται αποζημίωση από την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην οριζόμενη και να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Κοιν.
- Ενδιαφερόμενη
- Προϊστάμενο Τμήματος Διοικητικών
& Οικονομικών Υπηρεσιών
- Προισταμένη Τμήματος Τεχνικών
Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad