Δήμος Ξηρομέρου: Υποβολή προσφοράς για την προμήθεια υγρών καυσίμων - Αstakos News

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

20 Φεβρουαρίου 2020

Δήμος Ξηρομέρου: Υποβολή προσφοράς για την προμήθεια υγρών καυσίμων


Αστακός, 20.02.2020
Αριθ. πρωτ.: 1262

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας 30006
Τηλ.: 2646360500/37
e-mail: info@dimosxiromerou.gr
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος μας, προκειμένου να αναθέσει την «Προμήθεια Υγρών καυσίμων», για την εξυπηρέτηση των αναγκών λειτουργίας του Δήμου Ξηρομέρου, έπειτα από τον Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, ο οποίος απέβη άγονος και λόγω εξαντλήσεως των εγγεγραμμένων πιστώσεων Κ.Α. των καυσίμων οχημάτων – μηχανημάτων Δήμου, για λόγους πολιτικής προστασίας, Δημόσιας υγείας και ανωτέρας βίας, εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού 20.000 € (χωρίς Φ.Π.Α.) (24.800 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σας καλεί να εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της από 19.02.2020 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ι.Π. Μεσολογγίου.

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την κάλυψη των αναγκαίων τρεχουσών αναγκών, και με κριτήριο το προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) σε ακέραιες μονάδες επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης των ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, την ημέρα παράδοσης, όπως διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας. Το ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό.

Παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά, έως την Παρασκευή 21.02.2020 και ώρα 12:30 στη Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας Τ.Κ. 30006.
Για την υποβολή των προσφορών οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει εξωτερικά τα στοιχεία τα επιχείρησής τους και τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς το ΝΠΔΔ ΟΤΑ «ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ»

Προσφορά του ............................ (στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα)
Για συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

Και θα περιέχει δύο (2) σφραγισμένους υποφακέλους:
α) Υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» &
β) Υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» με τα παρακάτω στοιχεία:

Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ο ανάδοχος θα κληθεί να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν. 4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν. 4506/2019)

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019)

β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι συμφωνούν με τους όρους της παρούσας μελέτης.
ε. Άδεια Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών καυσίμων που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.
στ. Υπεύθυνη Δήλωση περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων.

Κάθε προσκομιζόμενη, στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ως προς το γνήσιο της υπογραφής και συνοδευόμενη, περί νομικών προσώπων, από έγγραφα νομιμοποίησης του υπογράφοντος.

Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή θα υποβληθεί μέσα σε ξεχωριστό σφραγισμένο υποφάκελο με τον τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Θα συνταχθεί με βάση το έντυπο προσφοράς που διατίθεται στην παρούσα Μελέτη.

Σε περίπτωση περισσότερων ισοδύναμων προσφορών η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με κλήρωση κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016.

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του κάθε Φορέα και κατόπιν εντολής του.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2646360537, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad