Δήμος Ξηρομέρου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών προστασίας από τον κορωναϊό - Αstakos News

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

23 Μαρτίου 2020

Δήμος Ξηρομέρου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών προστασίας από τον κορωναϊό


Αστακός 23.03.2020

Αρίθ. πρωτ.: 2147
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας 30 006
Τηλ.: 2646360500/37
Fax: 2646042531
e-mail: info@dimosxiromerou.gr
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος μας, θα προβεί στην προμήθεια αντισηπτικού χεριών υγρής μορφής, γαντιών, μασκών και ποδιών μιας χρήσης προκειμένου οι υπηρεσίες του Δήμου και της Κοινωνικής Υπηρεσίας να μπορέσουν να παρέχουν βοήθεια και φροντίδα στους δημότες που έχουν ανάγκη (π.χ. προνοσοκομειακή φροντίδα, φάρμακα, είδη διατροφής κλπ) συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.455,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%.

Η αναθέτουσα αρχή λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης δεν δύναται να τηρήσει τις προθεσμίες που προβλέπονται και με βάση την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (ΦΕΚ Α' 42/25.02.2020) προς το σκοπό της αποφυγής και διάδοσης του ιού καθώς και την εγκύκλιο Δ1α/Γ.Π.οικ.16393/09.03.2020 του Υπουργείου Υγείας.

Η διαδικασία σύναψης σύμβασης θα γίνει με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016.

Παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά, έως την Τρίτη 24.03.2020 στη Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας Τ.Κ. 30006, Fax: 2646042531, e-mail.: info@dimosxiromerou.gr

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης αποτελεί η προμήθεια των παρακάτω ειδών, με τις συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές:

A/A Περιγραφή Είδους Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα
1. ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ LATEX ΜΕΓΕΘΟΥΣ S Πακέτο 100 τμχ 30
2. ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ LATEX ΜΕΓΕΘΟΥΣ Μ Πακέτο 100 τμχ 30
3. ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ LATEX ΜΕΓΕΘΟΥΣ L Πακέτο 100 τμχ 30
4. ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΤΖΕΛ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΗ 75%, φιάλη 500ml, με αντλία 10
5. ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΤΖΕΛ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΗ 75% φιάλη 5000ml, 4
6. ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ Κουτί 50τμχ 2
7. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΟΔΙΑ (NON WOVEN) Κουτί 100 τμχ 5

Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει:
Α) Υπεύθυνη Δήλωση περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων.
Τα δικαιολογητικά προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., (άρθρο 73 παρ. 6 Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017, άρθρο 80 παρ. 11 Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017).
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2646360537, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. Έντυπο Οικονομικής προσφοράς
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός


1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.doc
2. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc
3. Υ.Δ. περί προσωπικών δεδομένων.pdf 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad