Δήμος Ξηρομέρου: Πρόσκληση - γνωστοποίηση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών καθαριότητας - Αstakos News

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

15 Απριλίου 2020

Δήμος Ξηρομέρου: Πρόσκληση - γνωστοποίηση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών καθαριότητας


Αστακός 15.04.2020

Αρίθ. πρωτ.: 2517
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας 30 006
Τηλ.: 2646360500
Fax: 2646042531
e-mail: info@dimosxiromerou.gr
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος μας, θα προβεί στην προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις αυξημένες ανάγκες του Δήμου Ξηρομέρου λόγω του κορονοϊού COVID – 19 συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.212,89 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%.

Η αναθέτουσα αρχή λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης δεν δύναται να τηρήσει τις προθεσμίες που προβλέπονται και με βάση την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (ΦΕΚ Α' 42/25.02.2020) προς το σκοπό της αποφυγής και διάδοσης του ιού καθώς και την εγκύκλιο Δ1α/Γ.Π.οικ.16393/09.03.2020 του Υπουργείου Υγείας.

Η διαδικασία σύναψης σύμβασης θα γίνει με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμήςόπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016

Παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά, έως την Τρίτη 21.04.2020 στη Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας Τ.Κ. 30006, Fax: 2646042531, e-mail.: info@dimosxiromerou.gr

Για την υποβολή των προσφορών οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει εξωτερικά τα στοιχεία τα επιχείρησής τους και τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς το ΝΠΔΔ ΟΤΑ «ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ»
Προσφορά του ............................ (στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα)

Για συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης για την προμήθεια
«Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»


και θα περιέχει δύο (2) σφραγισμένους υποφακέλους: α) Υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής & β) Υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» με τα παρακάτω στοιχεία:

Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ο ανάδοχος θα κληθεί να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν. 4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν. 4506/2019).

Η Υπεύθυνη Δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019).
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
δ. Υπεύθυνη Δήλωση ότι συμφωνούν με τους όρους της παρούσας μελέτης.
ε. Υπεύθυνη Δήλωση περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων.

Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή θα υποβληθεί μέσα σε ξεχωριστό σφραγισμένο υποφάκελο με τον τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Θα συνταχθεί με βάση το έντυπο προσφοράς που διατίθεται στην παρούσα Μελέτη και θα αφορά στο σύνολο των ειδών.

Επίσης η τιμή προσφοράς δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τόσο την ενδεικτική τιμή μονάδος ανά είδος, όσο και του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2646360537, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. Η αριθ. 4/2020 μελέτη.
2. Έντυπο Οικονομικής προσφοράς.

1. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc
2. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - site.doc
3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ.doc
4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ.doc
5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.doc 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad