Δήμος Ξηρομέρου: Πρόσκληση - γνωστοποίηση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας - Αstakos News

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

14 Απριλίου 2020

Δήμος Ξηρομέρου: Πρόσκληση - γνωστοποίηση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας


Αστακός 14.04.2020 

Αρίθ. πρωτ.: 2492
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας 30 006
Τηλ.: 2646360526/37
Fax: 2646042531
e-mail: info@dimosxiromerou.gr
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος μας, θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσίας: "Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας" συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.899,38 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης, βάσει του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.
Παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά, έως την Τρίτη 21.04.2020 στη Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας Τ.Κ. 30006.

Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει:

Α) Υπεύθυνη Δήλωση περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων.
Β) Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνει ότι: Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας μελέτης

Τα δικαιολογητικά προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (άρθρο 73 παρ. 6 Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017).
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2646360537, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1. Η αριθ. 3/2020 μελέτη.
2. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

1. ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.doc
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.doc
3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ.doc
4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.doc

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad