Δήμος Ξηρομέρου: Πρόσκληση-γνωστοποίηση για προσφορές Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για έλεγχο λογιστικών καταστάσεων οικ. έτους 2019 - Αstakos News

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

08 Μαΐου 2020

Δήμος Ξηρομέρου: Πρόσκληση-γνωστοποίηση για προσφορές Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για έλεγχο λογιστικών καταστάσεων οικ. έτους 2019


Αστακός 07.05.2020

Αρίθ. πρωτ.: 2911
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας 30 006
Τηλ.: 2646360500/37
Fax: 2646042531
e-mail: info@dimosxiromerou.gr
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος μας, θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσίας: «ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 12.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Η διαδικασία σύναψης σύμβασης θα γίνει με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016.

Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ως Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές εταιριών.

Παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά στην οποία θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και ο ΑΜ ΣΟΕΛ του Ορκωτού Λογιστή, σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο έως την Πέμπτη 14.05.2020 και ώρα 13:00 στη Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας Τ.Κ. 30006.

Για την υποβολή των προσφορών οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει εξωτερικά τα στοιχεία τα επιχείρησής τους και τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς το ΝΠΔΔ ΟΤΑ «ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ»
Προσφορά του ............................ (στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα)
Για συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης για την υπηρεσία
«ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019»

Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει:
Α) Αντίγραφο εγγραφής στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών ή Βεβαίωση του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών.
Β) Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος από την Ε.Λ.Τ.Ε.
Γ) Υπεύθυνη Δήλωση περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων.
Δ) Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν. 4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν. 4506/2019)
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019).
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν. 4412/2016).
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019).

Ε) Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2646360537, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ.doc 46 kB
2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.doc 46 kB

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad