Δήμος Ξηρομέρου: Ξεκίνησε η χορήγηση της πάγιας προκαταβολής στους Προέδρους των Κοινοτήτων - Αstakos News - Η ενημέρωση στα καλύτερά της!

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News - Η ενημέρωση στα καλύτερά της!

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

23 Σεπτεμβρίου 2020

Δήμος Ξηρομέρου: Ξεκίνησε η χορήγηση της πάγιας προκαταβολής στους Προέδρους των Κοινοτήτων


Αστακός, 22.9.2020
Αριθ. πρωτ. ΔΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληρ. Στρατομήτρος Ιωάννης
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτωλ/νίας
Τ.Κ. 30006
Τηλέφωνο: 2646360535
Fax: 2646042531
e-mail: info@dimosxiromerou.gr

ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρους Κοινοτήτων Δήμου

ΘΕΜΑ: Οδηγίες Διαχείρισης Πάγιας Προκαταβολής Δήμου Ξηρομέρου.

Σύμφωνα με την απόφαση την υπ'αριθμ. 62038/ 5-9-2019 (ΦΕΚ 3440 / 11-09- 2019 τεύχος Β΄) Απόφαση ΥΠ.ΕΣ από την πάγια προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που απονέμει ο νόμος στις κοινότητες ή μεταβιβάζει σε αυτές το δημοτικό συμβούλιο, όπως:

α) Η δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης ( Ν. 3582/2010, άρθρο 82 περίπτ. γ΄).
β) Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού (ως άνω περίπτ. δ΄).
γ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών (ως άνω περίπτ. ε΄).
δ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικά χώρων (Ν. 3852/2010 άρθρο 83 παρ. 2 περίπτ. . δ΄).

Κατά τα λοιπά, για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, τη διαδικασία αποκατάστασης και απόδοσης (επιστροφής) του ποσού, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των υπολόγων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 173 του Ν. 3463/2006, 35 του β.δ. της 17.5 – 15.6.1959, 152 του Ν. 4270/2014, καθώς και αυτές του Ν. 4129/2013.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι από την Πάγια Προκαταβολή των Κοινοτήτων μπορούν να πληρώνονται δαπάνες μόνο για την θεραπεία επειγουσών και έκτακτων αναγκών ενώ αν πρόκειται για πάγιες ανάγκες, αυτές εκτελούνται με την προβλεπόμενη διαδικασία από τις υπηρεσίες του Δήμου και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτές η Πάγια Προκαταβολή.

Με την παρ. 3 του άρθρου 173 του Ν. 3463/2006 ορίζεται ότι για προμήθειες, εργασίες και μεταφορές που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή, αξίας μέχρι τετρακοσίων (400,00) ευρώ, δεν απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, ούτε η σύνταξη μελέτης ή τεχνικών προδιαγραφών.

Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής, είναι ο Πρόεδρος της κοινότητας (αρθ. 82 παρ. 2 περ. ια΄ Ν. 3852/2010), όταν αυτή έχει μόνιμο πληθυσμό έως και τριακόσιους (300) κατοίκους και ο Πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας όταν αυτή έχει μόνιμο πληθυσμό από τριακόσιους έναν (301) κατοίκους και άνω (αρθ. 81 περ. δ Ν. 3852/2010). Ο υπόλογος διενεργεί τις πληρωμές, χωρίς να απαιτούνται έγγραφες εντολές του Δημάρχου.

Επισημαίνεται ότι:

α) Για την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής γίνονται δεκτά μόνο νόμιμα παραστατικά και συγκεκριμένα για προμήθειες απαιτούνται τιμολόγια- δελτία αποστολής και για τις εργασίες απαιτούνται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή διπλότυπες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με δραστηριότητα του αναδόχου συναφή με το αντικείμενο της εργασίας που του ανατίθεται.
β) Στα παραστατικά δαπανών που το καθαρό ποσό (χωρίς Φ.Π.Α.) είναι πάνω από 150,00 € στην διαδικασία εξόφλησης του με χρηματικό ένταλμα πληρωμής από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου γίνεται παρακράτηση φόρου 4% για τα τιμολόγια – δελτία αποστολής (αυτά δηλαδή που αφορούν προμήθειες ειδών- υλικών) και 8% στα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών και τις διπλότυπες αποδείξεις παροχής υπηρεσίας (αυτά δηλαδή που αφορούν εργασίες).

Επομένως οι υπόλογοι των χρηματικών ενταλμάτων πάγιας προκαταβολής θα πρέπει να υπολογίζουν και να παρακρατούν το ανάλογο κάθε φορά ποσό, όταν το καθαρό ποσό του τιμολογίου υπερβαίνει το ποσό των 150,00 € διότι με τη λήξη του οικονομικού έτους στους επαγγελματίες που έχει γίνει παρακράτηση φόρου θα αποσταλεί βεβαίωση παρακρατούμενου φόρου για φορολογική τους χρήση.

Τα τιμολόγια θα πρέπει να προσκομίζονται στο λογιστήριο του Δήμου έως το τέλος του μήνα που εκδίδονται επειδή πρέπει να καταχωρούνται εγκαίρως στο μηχανογραφικό σύστημα του Δήμου λόγω άντλησης στατιστικών στοιχείων από το Υπ. Εσωτερικών.

Ο υπόλογος διαχειριστής καταθέτει το αδιάθετο ποσό της πάγιας προκαταβολής στο δημοτικό ταμείο.

Τα παραστατικά των δαπανών θα εκδίδονται σύμφωνα με τα ακόλουθα στοιχεία,
Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Επάγγελμα: ΟΤΑ, Διεύθυνση: Αστακός Αιτωλοακαρνανίας, ΑΦΜ: 800076242, Δ.Ο.Υ.: Αγρινίου. 

Σύμφωνα με την ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε προς τους Προέδρους αναγράφονται τα εξής:

Α. Ο Δήμος διαθέτει ετησίως το προβλεπόμενο από το νόμο ποσό ήτοι το σύνολο των 37.000€.
Β. Δεδομένου ότι δεν διαθέτει πιστοποιημένες εν λειτουργία παιδικές χαρές δεν νομιμοποιείται καμία δαπάνη της περιπτώσεως γ'.

Για την εύρυθμη λειτουργία παρατίθεται η νομότυπη διαδικασία η οποία περιλαμβάνει:
1. Απόφαση Προέδρου Ανάθεσης Προμήθειας – Εργασίας (διατίθεται πρότυπο)
2. Βεβαίωση Καλής εκτέλεσης (διατίθεται πρότυπο)
3. Τιμολόγιο
4. Ισόποση ανάληψη ή μεταφορά χρημάτων στον δικαιούχο εργολάβο από τον λογ/μο της Κοινότητας (απαγορεύεται άλλη χρήση του λογαριασμού).
5. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται στο λογιστήριο και τον Προιστάμενο Δ/κων & Οικονομικών έως το τέλος του μήνα που εκδόθηκε το τιμολόγιο, όπως έχει αναφερθεί παραπάνω.
6. Απόδοση λογαριασμού έως το αργότερο τις αρχές Δεκεμβρίου ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στον έλεγχο και τις αποτυπώσεις η Οικονομική Υπηρεσία (διατίθεται πρότυπο).

Παρακαλώ να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή εκ μέρους σας:
- στις δαπάνες που θα πραγματοποιήσετε οι οποίες οφείλουν να κινούνται εντός της νομοθεσίας &
- στην ακολουθούμενη διαδικασία ώστε να εξοφλούνται τα τιμολόγια χωρίς προβλήματα.

Η Οικονομική Υπηρεσία και ο υπογραφόμενος βρισκόμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε απορία.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ


1. ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΩΝ KOINOTHTAΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒ.doc
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.doc
3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.doc

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad