Δήμος Ξηρομέρου: Πρόσκληση - γνωστοποίηση για μίσθωση μηχανημάτων έργου - Αstakos News

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

20 Οκτωβρίου 2020

Δήμος Ξηρομέρου: Πρόσκληση - γνωστοποίηση για μίσθωση μηχανημάτων έργου


Αστακός 20/10/2020
Αρ. πρωτ.: 8722

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτωλ/νίας
Ταχ. Κώδικας: 300 06
Τηλ.: 2646360526
Fax: 2646042531
ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία «Μίσθωση Μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες του Δήμου Ξηρομέρου» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Το κριτήριο κατακύρωσης της υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. 8400/13-10-2020 Α.Α.Υ. Α-373 (ΑΔΑ: ΩΣΜΥΩΚΖ-ΡΚΥ & ΑΔΑΜ: 20REQ007479349) και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού στον Κ.Α. 30-7333.002 έτους 2020 και η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-373.

Για την ανωτέρω υπηρεσία έχει συνταχθεί η με αρίθμ. 19/2020 Μελέτη του Δήμου Ξηρομέρου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%.

Παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά, έως την Παρασκευή 30-10-2020 και ώρα 14:00, στο πρωτόκολλο του Δήμου στη Δ/νση: Δημαρχείο Ξηρομέρου, Αστακός Αιτωλοακαρνανίας Τ.Κ. 30006.

Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει:

Α) Υπεύθυνη Δήλωση περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων.
Β) Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνει ότι: Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας μελέτης.
Γ) Υπεύθυνη δήλωση για ποια ή ποιες ομάδες ειδών υποβάλλουν προσφορά. Κάθε προσκομιζόμενη, στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ως προς το γνήσιο της υπογραφής και συνοδευόμενη, περί νομικών προσώπων, από έγγραφα νομιμοποίησης του υπογράφοντος.
Δ) Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν. 4506/2019).
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019).
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016).

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019).

Εκτός των αναφερόμενων δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα κατά περίπτωση:

1) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα καταγράφεται το κάθε μηχάνημα έργου και μεταφορικό μέσο που προσφέρει μαζί με όλο τον κατάλληλο εξοπλισμό (εργαλεία, παρελκόμενα, μηχανήματα, κλπ.) Στην υπεύθυνη δήλωση θα καταγράφονται αναλυτικά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε μηχανήματος έργου και μεταφορικού μέσου, τα οποία θα πρέπει να συμφωνούν με τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά περιγράφονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών.
2) Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των μηχανημάτων έργου και των οχημάτων μεταφορικών μέσων τα οποία θα διατίθενται προς μίσθωση, στην οποία να αποδεικνύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων και οχημάτων.
3) Φωτοαντίγραφα των αποδείξεων πληρωμής των τελών κυκλοφορίας χρήσης τρέχοντος έτους των μηχανημάτων έργου και των μεταφορικών μέσων.
4) Φωτοαντίγραφο ασφαλιστήριου συμβολαίου των μηχανημάτων και των οχημάτων και φωτοαντίγραφα των αποδείξεων πληρωμής αυτών.
5) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι τα μηχανήματα που περιλαμβάνονται στην προσφορά, είναι σύμφωνα με το Δ13ε/0/9865/16-10-1995 έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., δηλαδή είναι ταξινομημένα ως Μηχανήματα Έργων (ΜΕ), όσα εξ' αυτών εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία.
6) Άδεια οδικού μεταφορέα σύμφωνα με το Π.Δ. 346/2001 ως ισχύει.
7) Φωτοαντίγραφα των ισχυόντων δελτίων τεχνικού ελέγχου των οχημάτων από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο.
8) Φωτοαντίγραφο της επικυρωμένης άδειας οδήγησης σε ισχύ για τους οδηγούς και της ειδικής άδειας για τους χειριστές.
9) Σε περίπτωση που τα μεταφορικά μέσα δεν είναι στο όνομα της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου που συμμετέχει στην δημοπρασία, θα υποβάλλεται ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης ή παραχώρησης μεταξύ του συμμετέχοντος και του ιδιοκτήτη των μεταφορικών μέσων, το οποίο θα ισχύει για όλη την διάρκεια της σύμβασης και μέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής. Εφόσον ο Ανάδοχος θα κάνει χρήση "τρίτου φορέα" προκειμένου να εξασφαλίσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό σε μηχανήματα, υποβάλλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά και για τα προσφερόμενα μηχανήματα. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2646360526, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Συν.:
1. Η υπ' αρίθμ. 19/2020 μελέτη του Δήμου Ξηρομέρου
2. Έντυπο οικ. προσφοράς

Μελέτη Μηχανήματα Έργου Δήμου Ξηρομέρου.pdf
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.doc
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ.doc
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για ΟΜΑΔΕΣ.doc 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για ΠΟΙΝΙΚΟ.doc 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.doc 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad