Πρόσκληση - γνωστοποίηση για υπηρεσίες γιατρού παιδιάτρου για τους Παιδικούς Σταθμούς Αστακού, Φυτειών και τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Κανδήλας - Αstakos News - Η ενημέρωση στα καλύτερά της!

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News - Η ενημέρωση στα καλύτερά της!

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

03 Οκτωβρίου 2020

Πρόσκληση - γνωστοποίηση για υπηρεσίες γιατρού παιδιάτρου για τους Παιδικούς Σταθμούς Αστακού, Φυτειών και τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Κανδήλας


Αστακός, 02.10.2020
Αριθ. πρωτ.: 668

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας 30006
Τηλ. & Fax: 2646041204
e-mail: npdddimouxiromerou@yahoo.gr

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016.
4. Την αναγκαιότητα για την παροχή υπηρεσιών Παιδιάτρου για την περίοδο από τη υπογραφή της σύμβασης έως και την 31 Ιουλίου 2021.
5. Την αριθ. 652/28.09.2020 συνταχθείσα μελέτη ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.800,00€ για την παροχή υπηρεσιών Παιδιάτρου για την περίοδο Οκτώβριο 2020-Ιούλιο 2021.
6. Τον ΚΑ 60-6117.002 του προϋπολογισμού Εξόδων στον οποίο έχει εγγραφεί επαρκής πίστωση ως πολυετής δαπάνη που εκτείνεται στα έτη 2020-2021 με τίτλο "Αμοιβή για παρεχόμενες υπηρεσίες Παιδιάτρου σύμβαση '2020-2021' Έκτακτα Ειδικευμένα" και την ΑΑΥ Α-67.
7. Την ανάλογη πίστωση που θα προβλεφθεί για το συγκεκριμένο αυτό σκοπό στο προϋπολογισμό Εξόδων του έτους 2021.

Το Ν.Π.Δ.Δ. ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία «Αμοιβή για παρεχόμενες υπηρεσίες Παιδιάτρου σύμβαση ΄2020-2021΄-Έκτακτα Ειδικευμένα», για την περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 31 Ιουλίου 2021 , για την ομαλή λειτουργία του ΝΠΔΔ και συγκεκριμένα για τους Παιδικούς Σταθμούς Αστακού, Φυτειών και τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Κανδήλας και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να καταθέσει σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά.

Η διαδικασία σύναψης σύμβασης θα γίνει με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία έως την Πέμπτη 08.10.2020 στη Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας Τ.Κ. 30006, Φαξ.: 2646041204, e-mail: npdddimouxiromerou@yahoo.gr.

Μαζί με την προσφορά του κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει:
Α) Πτυχίο Ιατρικής Σχολής.
Β) Βεβαίωση ειδικότητας παιδιάτρου.
Γ) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Δ) Υπεύθυνη Δήλωση.
· περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων
· περί Αποδοχής ανεπιφύλακτα των όρων της μελέτης
Κάθε προσκομιζόμενη, στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ως προς το γνήσιο της υπογραφής και συνοδευόμενη, περί νομικών προσώπων, από έγγραφα νομιμοποίησης του υπογράφοντος.
Ε) Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν. 4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν. 4506/2019).
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019).
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016).
δ. Απόσπασμα Ποινικού μητρώου (ή υπεύθυνη δήλωση)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019).

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2646041204 καθώς και στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΟΛΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ


Μελέτη.pdf 
Υ.Δ. περί προσωπικών δεδομένων(1).pdf 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ-1.doc
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ-1.doc
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ.doc

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad