Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας: Οι ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για την ίδρυση της ΠΟΑΥ Εχινάδων Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας - Αstakos News - Η ενημέρωση στα καλύτερά της!

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News - Η ενημέρωση στα καλύτερά της!

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

18 Οκτωβρίου 2020

Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας: Οι ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για την ίδρυση της ΠΟΑΥ Εχινάδων Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας


Αγρίνιο, 16/10/2020

Στα πλαίσια της ίδρυσης της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) Εχινάδων Νήσων και Δυτικών Ακτών Αιτωλοακαρνανίας με φορέα διαχείρισης την «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» θα θέλαμε με την παρούσα επιστολή να σας παραθέσουμε στοιχεία που αφορούν στις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για την ίδρυση της.

Η ενημέρωση αυτή γίνεται με πρωτοβουλία του φορέα για την κατανόηση του θέματος από όλους τους εμπλεκομένους φορείς και τις τοπικές κοινωνίες, αναπόσπαστο μέλος των οποίων είναι και οι 500 εργαζόμενοι μας οι οποίοι ανησυχούν καθώς το θέμα έχει λάβει αδικαιολόγητα αρνητική δημοσιότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιοχή δραστηριοποιούνται δεκατρείς (13) επιχειρήσεις του κλάδου οι οποίες απασχολούν 500 εργαζομένους με τη συντριπτική πλειοψηφία να αποτελούν κατοίκους της περιοχής ενδιαφέροντος.

Το αίτημα για την ίδρυση της Π.Ο.Α.Υ υποβλήθηκε στη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ στις 30/10/2015. Σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες (Β΄ 2505/2011) και την Υ.Α. με αρ. Η.Π. 17239/30-8-2002 (Β΄ 1175), υποβλήθηκαν οι κάτωθι μελέτες και τεχνικές εκθέσεις:

1. Οικονομοτεχνική μελέτη (μελέτη βιωσιμότητας-σκοπιμότητας), η οποία πρέπει να περιλαμβάνει έρευνα αγοράς και επιχειρηματικό σχέδιο οργάνωσης και λειτουργίας της αιτούμενης ανάπτυξης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Παράρτημα Β της αριθ. Η.Π.17239/30-8-2002 (Β’ 1175).

2. Τεχνική έκθεση για την τεκμηρίωση των σχετικών με τον καθορισμό της Π.ΟΑ.Υ. προτάσεων του φορέα σύμφωνα με όσα ορίζονται από την παράγραφο γ του Άρθρου 1 και του Παραρτήματος Γ της αριθ. Η.Π.17239/30-8-2002 (Β’ 1175).

3. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28-8-2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1225Β/5-9-2006).

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι για την έγκριση της Π.Ο.Α.Υ τηρήθηκε το σύνολο των κανόνων διαβούλευσης. Ειδικότερα για την ΣΜΠΕ η σχετική μελέτη τέθηκε σε διαβούλευση με τα υπ’ αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/88819/3591/5.12.2018 και ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/3785/273/16.01.2019 έγγραφα της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) του ΥΠΕΝ. Ο φάκελος διαβιβάστηκε σε δώδεκα (12) συναρμόδιους φορείς και είκοσι δύο (22) υπηρεσίες των φορέων αυτών σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Παράλληλα δημοσιοποιήθηκε σε δύο εφημερίδες εθνικής εμβέλειας (Ηχώ των Δημοπρασιών (δημοσίευση 12/2/2019) και Γενική Δημοπρασιών (δημοσίευση 12/2/2019) και στους ιστότοπους του ΥΠΕΝ, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως φαίνεται στους παρακάτω συνδέσμους.

1. http://www.ypeka.gr/el-gr/Public_Consultation/currentpage/4

2. https://www.pde.gov.gr/gr/diafaneia/epitropes-perifereiakou-sumbouliou/epitropi-periballontos-kai-fusikon-poron/anakoinoseis-mpe/item/10982-mp3.html

3. https://pin.gov.gr/?p=19664

Οι γνωμοδοτήσεις που ελήφθησαν ήταν στο σύνολο τους θετικές ενώ οι τροποποιήσεις - ενημερώσεις που απαιτήθηκαν από τους αρμόδιους φορείς, υιοθετήθηκαν και ενσωματώθηκαν πλήρως στη μελέτη.

Για τον τελικό χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση περιοχών κατάλληλων για τη χωροθέτηση Π.Ο.Α.Υ. χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της χωρικής πολυκριτηριακής ανάλυσης λήψης αποφάσεων (spatial multi-criteria decision analysis, MCDA), με τη παράλληλη ανάπτυξη μοντέλων καταλληλότητας (suitability models). Όσον αφορά τις in situ μετρήσεις, αυτές πραγματοποιήθηκαν από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) με δειγματοληψία και αναλύσεις. Για την εκτίμηση των επιπτώσεων από τη λειτουργία της Π.Ο.Α.Υ. στο θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής και την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας του, αξιολογήθηκαν τέσσερα (4) σενάρια μέσω του μοντέλου προβλέψεων MERAMOD (Πρόγραμμα MERAMΕD χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ προσαρμοσμένο στις συνθήκες της Ανατολικής Μεσογείου). Ειδικότερα για τον προσδιορισμό της έκτασης και της δυναμικότητας των μονάδων εντός της εν λόγω ΠΟΑΥ ελήφθησαν υπόψη μία σειρά κριτηρίων, όπως ορίζονται από το Άρθρο 3 της αριθ. Η.Π.17239/30-8-2002 (ΦΕΚ 1175Β/2002).

Στη λύση που επιλέχθηκε, η Π.Ο.Α.Υ θα αποτελείται από δέκα (10) ζώνες παραγωγής από τις οποίες μόνο ένα τμήμα αφορά αποκλειστικά ίδρυση νέων μονάδων. Παράλληλα στο σχεδιασμό προβλέπονται ζώνες υδρανάπαυσης στις οποίες μετεγκαθίστανται μονάδες με απόφαση των αρμοδίων υπηρεσιών ελευθερώνοντας την θέση που καταλάμβαναν στις παραγωγικές ζώνες.

Οι προτεινόμενες παραγωγικές ζώνες εντάσσονται σε μια ευρύτερη περιοχή έκτασης 622.592 στρεμμάτων (ΠΑΥ Α3_ΥΑ31722/4-11-2011/ΦΕΚ2005/4-11-2011). Οι παραγωγικές ζώνες καταλαμβάνουν, σύμφωνα με την μελέτη, έκταση 16.230 στρεμμάτων (2,61% επί της συνολικής έκτασης), ενώ οι μισθωμένες εκτάσεις καταλαμβάνουν έκταση 1.822,75 (0,29%) στρεμμάτων.

Στο παραγωγικό σενάριο που επιλέχθηκε στα πλαίσια της μελέτης δεν παρατηρούνται σωρευτικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς δεν παρατηρούνται αλληλεπιδράσεις τόσο μεταξύ των μονάδων, όσο και των ζωνών παραγωγής. Όσον αφορά τις προτεινόμενες επεκτάσεις των υφιστάμενων μονάδων είναι περιορισμένες και απολύτως απαραίτητες για την βιωσιμότητα τους. Η ίδρυση νέων μονάδων κρίνεται απαραίτητη για να μη δημιουργηθούν συνθήκες αποκλεισμού σε νέους επενδυτές που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή.

Επισημαίνεται επίσης ότι στα πλαίσια του χωροταξικού ελέγχου δεν έχουν καταγραφεί συγκρούσεις με υφιστάμενες δραστηριότητες και ειδικότερα σε περίπτωση τουριστικών επενδύσεων στην περιοχή ενδιαφέροντος. Ο έλεγχος έχει γίνει τόσο για τις υφιστάμενες με τις επεκτάσεις τους, όσο και για τις νέες μονάδες. Σημειώνεται ότι πέραν της τεκμηρίωσης στα πλαίσια της μελέτης για το θέμα αυτό έχουν αποφανθεί τόσο οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ όσο και τα Υπουργεία Ανάπτυξη & Επενδύσεων και Τουρισμού καθώς και οι Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.

Επιπλέον στην πλειονότητα τους οι νέες θέσεις γειτνιάζουν με τις προστατευόμενες περιοχές του «Εθνικού Πάρκου Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου - Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταμών Αχελώου – Ευήνου και νήσων Εχινάδων» στις οποίες επιτρέπεται η υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα, όμως λόγω του καθεστώτος προστασίας που ισχύει για αυτές, δεν επιτρέπεται η τουριστική ανάπτυξη, παρά μόνο η εγκατάσταση ελαφριών υποδομών για ήπια αναψυχή.

Ειδικότερα για τον παραλιακό άξονα Αστακού - Μύτικα που συγκεντρώνει τις περισσότερες αντιδράσεις για την ίδρυσης της Π.Ο.Α.Υ. τονίζεται ότι σε μήκος ακτογραμμής 40,33Km η προβολή των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στο χερσαίο τμήμα της ακτής ανέρχεται σε 2,38Km ποσοστό μόλις 5,9% επί του συνόλου. Επιπλέον οι μονάδες βρίσκονται σε σημεία δυσπρόσιτα, μακριά απο παραλίες, μη προσβάσιμα για αναψυχή για τους πολίτες και χωρίς διαθέσιμο δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο για οποιαδήποτε άλλη υποδομή.

Συμπερασματικά πρέπει να τονιστεί ότι με την δημιουργία της ΠΟΑΥ δημιουργείται ένας οργανωμένος αποδέκτης ο οποίος επιτρέπει καλύτερο έλεγχο ως προς την ασκούμενη δραστηριότητα, προστατεύει το περιβάλλον και την υγιή επιχειρηματικότητα. Αναλυτικότερα:

1. Δεν καταγράφονται περιβαλλοντικές επιπτώσεις εκτός των προβλεπόμενων ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Έχουν ακολουθηθεί όλες οι προβλεπόμενές κατά το Νόμο διαδικασίες εκπόνησης και ελέγχου των μελετών από πλήθος Φορέων και Υπηρεσιών ενώ έχουν ακολουθηθεί το σύνολο των διαδικασιών δημοσιοποίησης.

3. Η περιοχή είναι αποδέκτης σημαντικών επενδύσεων στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών διασφαλίζοντας τις θέσεις των εργαζομένων στον κλάδο δημιουργώντας προοπτικές για αύξηση της απασχόλησης ενώ προβλέπονται άμεσες και έμμεσες θετικές οικονομικές επιπτώσεις στην περιοχή λόγω των παραπάνω επενδύσεων.

4. Δεν καταγράφονται συγκρούσεις με άλλες χρήσεις ούτε παρεμποδίζεται οποιαδήποτε αναπτυξιακό πλάνο για την περιοχή ενδιαφέροντος. Ειδικότερα δεν παρουσιάζεται καμία σύγκρουση με πιθανές επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού. Εξάλλου η μεγαλύτερη τουριστική επένδυση στη περιοχή τα τελευταία χρόνια υλοποιείτε από επιχειρηματία του χώρου των ιχθυοκαλλιεργητών.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία και διευκρίνηση.

Με εκτίμηση, 
Για την Αναπτυξιακή Εχινάδων Α.Ε.
 
Κων/νος Μπόκας  Απόστολος Τουραλιάς 
Πρόεδρος             Δ/νων Σύμβουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad