Πρόσκληση - γνωστοποίηση του διαγωνισμού για προμήθεια και τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στο λιμάνι του Αστακού - Αstakos News

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

04 Φεβρουαρίου 2021

Πρόσκληση - γνωστοποίηση του διαγωνισμού για προμήθεια και τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στο λιμάνι του Αστακού


Αριθ. Πρωτ.: 39/01.02.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(Ε.Γ.Τ.Α.Α.)
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

ΜΕΤΡΟ 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)» του ΠΑΑ 2014-2020.
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα».
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.3: «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές)»
Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της πράξης: «Προμήθεια και τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στο Λιμάνι του Αστακού»
Ο Δικαιούχος Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου διακηρύττει ότι την 1η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Ξηρομέρου, θα διεξαχθεί με ανοιχτή ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στο Λιμάνι του Αστακού».

  • Αναθέτουσα Αρχή: Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου.
  • Κύριος του Έργου: Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου.
  • Φορέας Υλοποίησης: Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου.
  • Προϊστάμενη Αρχή: Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου.
  • Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Δ. Τ. Υ. Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

Σύμφωνα και με την υπογραφείσα σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίες μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου και του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, όπως προκύπτει από την 35/2020 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου και την απόφαση 106/2020 απόφαση του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. της προμήθειας είναι: 0011463443 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ».
Η προμήθεια συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών Λιμενικά Έργα με προϋπολογισμό 98.000,00 €. Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στο Λιμάνι του Αστακού», με βάση την από 20-07-2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, ανέρχεται στο ποσό των 98.000,00 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 121.520,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 105836, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής του Δήμου Ξηρομέρου (www.dimosxiromerou.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δικαιούχου Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ (Δημαρχείο Ξηρομέρου, Αστακός Αιτωλοακαρνανίας Τ.Κ. 30006), μέχρι τις 22/02/2021.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον ΕΣΗΔΗΣ υπόδειγμα τύπου: «Υπόδειγμα Διακήρυξης για Συμβάσεις Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ».

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 1.960,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου.

Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ορίζεται στους εννέα (9) μήνες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι τέσσερις (4) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER" με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (με ποσοστό συγχρηματοδότησης από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου, αρμόδιος υπάλληλος Ιωάννης Μακρής (τηλ.: 2646360526 Φαξ: 2646042531) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αστακός, 01/02/2021

Ο Πρόεδρος
Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου
ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad