Πρόσκληση - γνωστοποίηση για ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: «Αποξήλωση ασφαλτικού και κατασκευή νέου σταμπωτού δαπέδου σε τμήμα του παραλιακού μετώπου Αστακού» - Αstakos News

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

14 Απριλίου 2021

Πρόσκληση - γνωστοποίηση για ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: «Αποξήλωση ασφαλτικού και κατασκευή νέου σταμπωτού δαπέδου σε τμήμα του παραλιακού μετώπου Αστακού»


Αστακός 09.04.2021
Αρ. Πρωτ.:152

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Πληρ: Ντίνος Απόστολος
Τηλ.:2646360536

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου, διακηρύττει ότι την 27η του μηνός Απριλίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών), όπως ορίζεται από το άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, θα διεξαχθεί ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α' 147) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρωθήκαν και ισχύουν σήμερα και β) τους όρους της διακήρυξης του έργου που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 16/2021 απόφαση του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου (ΑΔΑ: Ψ7ΩΒ465ΙΒΜ-29Ψ) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της πράξης / του έργου: «ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΜΠΩΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ» στη θέση του Λιμένα Αστακού στο Δ.Δ. Αστακού του Δήμου Ξηρομέρου (NUTS EL 631) Νομού Αιτωλοακαρνανίας, προϋπολογιζόμενης αξίας 100.000,00€, χωρίς Φ.Π.Α. που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016».

1. Κατηγορίες εργασιών:
Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με CPV:45242210-0 (Κατασκευαστικές εργασίες για λιμένες σκαφών αναψυχής)

2. Αντικείμενο του έργου:
Το προτεινόμενο έργο αφορά στην αποξήλωση ασφαλτικών του υπάρχοντος παραλιακού μετώπου Αστακού και τοποθέτηση νέου σταμπωτού δαπέδου, στο τμήμα μεταξύ των Οικοδομικών Τετραγώνων 151 (από τη ράμπα προσάραξης των πλοίων) και 166 (προβλήτα λιμανιού), μήκους περίπου 195,00μ. και μέσου πλάτους 8,00μ, συνολικής επιφάνειας περίπου 1.600,00m2.

3. Χρηματοδότηση:
Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» H ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ:«ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» μέσω της Αιτωλικής Αναπτυξιακής (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 'Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]), (ΠΔΕ ΣΑΕ0861, κωδικός πράξης 2017ΣΕ08610016/ συγχρηματοδότηση ΕΤΘΑ) και κωδικό ΟΠΣ 5073432.

4. Κριτήριο Ανάθεσης:
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

5. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Στον διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και σε έργα κατηγορίας και που είναι εγκατεστημένα σε :
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

6. Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών:

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : ***180139*** του συστήματος, στην οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας.
Ως ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών/ τεχνικών προσφορών στη Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., ορίζεται η 05/05/2021 και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
www.promitheus.gov.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
***09/04/2021***

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
***12/04/2021***

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
27/04/2021 και ώρα 10:00 π.μ


7. Εγγυήσεις συμμετοχής:
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 (δύο χιλιάδων) ευρώ.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

8. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου:
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης .

9. Παραλαβή τευχών:
Στους ενδιαφερόμενους Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dimosxiromerou.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


ΣΥΝΝΗΜΜΕΝΑ:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad