Δήμος Ξηρομέρου: Πρόσκληση - γνωστοποίηση για προμήθεια γάλακτος μεγάλης διάρκειας - Αstakos News

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

12 Μαΐου 2021

Δήμος Ξηρομέρου: Πρόσκληση - γνωστοποίηση για προμήθεια γάλακτος μεγάλης διάρκειας


Αστακός 12/5/2021
Αρ. πρωτ.: 3404

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Αστακός Αιτωλ/νίας
Ταχ. Κώδικας: 300 06
Τηλ. 2646360526
Fax: 2646042531
ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια Γάλακτος Μακράς Διαρκείας», για τις ανάγκες του Δήμου Ξηρομέρου καθώς και του Ν.Π.Δ.Δ. ''Πολιτισμός, Περιβάλλον και Αθλητισμός, Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου''.

Η διαδικασία θα γίνει με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016.

Για την ανωτέρω προμήθεια έχει συνταχθεί η με αρίθμ. 19/2021 Μελέτη του Δήμου Ξηρομέρου συνολικού ποσού 24.462,24 € συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 13%,.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχουν εκδοθεί:

Α. Οι υπ' αριθ. 3142/29-4-2021 : 1. Α-117 (ΑΔΑ: 6Ζ0ΣΩΚΖ-Γ33 & ΚΗΜΔΗΣ: 21REQ008570068), 2. Α-118 (ΑΔΑ: Ω1ΑΩΩΚΖ-8ΤΩ & ΚΗΜΔΗΣ: 21REQ008570091), 3. Α119 (ΑΔΑ: 6ΚΒΣΩΚΖ-ΛΚ2 & ΚΗΜΔΗΣ: 21REQ008570150), 4. Α120 (ΑΔΑ: ΩΚΟΤΩΚΖ-93Ψ & ΚΗΜΔΗΣ: 21REQ008570192) και 5. Α-121 (ΑΔΑ: 63ΜΡΩΚΖ-11Α & ΚΗΜΔΗΣ: 21REQ008570091) Α.Α.Υ. του ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ και τις αντίστοιχες βεβαιώσεις του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμων ποσών στους κάτωθι: 1. Κ.Α. 15-6063.001 ποσού 2.774,38 €, 2. Κ.Α. 20-6063.002 ποσού 2.863,87€, 3. Κ.Α. 25-6063.002 ποσού 715,97€, 4. Κ.Α. 30-6063.001 ποσού1.431,93 και 5. Κ.Α. 70-6063.001 ποσού 12.499,61 € έτους 2021 και η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων, συνολικού προϋπολογισμού 20.285,76 € με Φ.Π.Α. 13%.
Β. Η υπ' αριθμ. 186/5-5-2021 (Β-8) (ΑΔΑ: Ψ5Ψ7ΟΚΡ9-77Τ 7 ΚΗΜΔΗΣ: 21REQ008557215) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Ν.Π.Δ.Δ. ''ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ στο ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ'' και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμων ποσών στον Κ.Α. 15-6063.001, συνολικού
προϋπολογισμού 4.176,48 € με Φ.Π.Α. 13%. Ήτοι συνολικού ποσού 24.462,24€ με Φ.Π.Α. 13%

Παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον με έγγραφη οικονομική προσφορά, έως την Πέμπτη 20-5-2021 και ώρα 14:00, στο πρωτόκολλο του Δήμου στη Δ/νση: Δημαρχείο Ξηρομέρου, Αστακός Αιτωλοακαρνανίας Τ.Κ. 30006, (email: info@dimosxiromerou.gr)

Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει:

Α) Υπεύθυνη Δήλωση περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων.
Β) Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνει ότι: Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας μελέτης Κάθε προσκομιζόμενη, στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ως προς το γνήσιο της υπογραφής και συνοδευόμενη, περί νομικών προσώπων, από έγγραφα νομιμοποίησης του υπογράφοντος.
Γ) Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν. 4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν. 4506/2019).
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019).
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016).

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019).

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2646360526, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Συν.:
1. Η υπ' αρίθμ. 19/2021 μελέτη του Δ. Ξηρομέρου.
2. Έντυπο οικ. προσφοράς.

Μελέτη Γάλακτος.pdf 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ.doc 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για ΠΟΙΝΙΚΟ.doc 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.doc 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad