Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δ.Ε. Αλυζίας - Αstakos News - Η ενημέρωση στα καλύτερά της!

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News - Η ενημέρωση στα καλύτερά της!

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

Post Top Ad


10 Δεκεμβρίου 2021

Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δ.Ε. Αλυζίας


Λόγω παρατεταμένης διακοπής ρεύματος από χθες, από νωρίς το πρωί υπήρχαν προφορικές συνεννοήσεις των Προέδρων των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Ξηρομέρου και των Σχολικών Κοινοτήτων των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στην Δ.Ε. Αλυζίας, και πάρθηκε η απόφαση να ανασταλεί για σήμερα η λειτουργία των σχολικών μονάδων, για λόγους θέρμανσης και ηλεκτροφωτισμού, που καθιστούν την εκπαιδευτική διαδικασία δύσκολη.


Αστακός, 10.12.2021
Αριθ. Πρωτ. 11946

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. ∆/νση: Αστακός Αιτ/νίας
T.K. 300 06
Τηλ.: 26463 60500
e-mail info@dimosxiromerou.gr

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΕ ΑΛΥΖΙΑΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
209/2021

Ο Δήμαρχος
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. Το άρθρο 94 παρ. 4 αριθμ. 27 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 /τ.Α ́/7.6.2011) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο προστέθηκε στους ∆ήμους η αρμοδιότητα για «διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών εντός των διοικητικών ορίων του οικείου ∆ήμου».
3. Την αριθμ. 61 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆. με αριθμό πρωτοκόλλου 74.894/30.12.2010 που αφορά «Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους ∆ήμους από 1ης Ιανουαρίου 2011 του «Προγράμματος Καλλικράτης».
4. To γεγονός ότι υπάρχει βλάβη ΔΕΔΔΗΕ στην Δημοτική Ενότητα Αλυζίας που δημιουργεί πρόβλημα στην θέρμανση και στον ηλεκτροφωτισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την αναστολή λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της ΔΕ Αλυζίας, λόγω βλάβης ΔΕΔΔΗΕ, την 10.12.2021.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί άμεσα στους ∆ιευθυντές των ανωτέρω Σχολείων, στους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών, στις ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιτωλ/νίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad