Δήμος Ξηρομέρου: Προκήρυξη διαγωνισμού Καυσίμων και Λιπαντικών - Αstakos News

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

10 Φεβρουαρίου 2022

Δήμος Ξηρομέρου: Προκήρυξη διαγωνισμού Καυσίμων και Λιπαντικών


Αστακός, 4/2/2022
Αρ. πρωτ.: 1141

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την: «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων για δύο (2) έτη», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 469.332,31 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

1. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και συγκεκριμένα:

Για την ΟΜΑΔΑ Α': ΚΑΥΣΙΜΑ.
Η συνολικά χαμηλότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για κάθε τμήμα / υποτμήμα η οποία εκφράζεται με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης. Η τιμή λιανικής πώλησης είναι αυτή που αναγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (http://www.fuelprices.gr/CheckPrices) για τον Νομό Αιτωλοακαρνανίας.
Το ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%. (άρθρο 63 του Ν. 4257/2014).

Για την ΟΜΑΔΑ Β': ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ.
Η συνολικά χαμηλότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή ) στο σύνολο του προϋπολογισμού της μελέτης.

2. Υποβολή Προσφορών:
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για μία ή και τις δύο ομάδες, είτε για το σύνολο των τμημάτων /υποτμημάτων είτε για ορισμένα από αυτά. Θα γίνονται δεκτές και οι προσφορές που αναφέρονται μόνο σε ένα τμήμα - υποτμήμα με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτεται όλη η ποσότητα που αναγράφεται στον αντίστοιχο ενδεικτικό προϋπολογισμό της αριθ. 77/2021 Μελέτης.

3. Πρόσβαση στα έγγραφα:
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.promitheus.gov.gr, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ: 154534. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στην ιστοσελίδα www.dimosxiromerou.gr.

4. Κωδικός CPV:
CPV Περιγραφή.
09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης.
09211000-1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα.

5. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής Προσφορών: 17/3/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

6. Ημερομηνία Έναρξης Διενέργειας Διαγωνισμού: 10/2/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

7. Εγγυήσεις συμμετοχής:

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού επί του οποίου υποβάλλεται προσφορά, χωρίς ΦΠΑ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

O αριθμός ΑΔΑΜ Προκήρυξης είναι: 22PROC010024497
O αριθμός ΑΔΑΜ Διακήρυξης είναι: 22PROC010030140
Ο αριθμός συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ είναι: 154534Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα:
espd-request-v2_signed.pdf
Διακήρυξη (ΚΗΜΔΗΣ 22PROC010030140).pdf
Περίληψη (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) διακήρυξης Προμήθεια Καυσίμων 2022.pdf
Προκήρυξη (ΚΗΜΔΗΣ 22PROC010024497).pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad