Π.Στάϊκος: Το Βατερλό Τριανταφυλλάκη για τα 500.000 ευρώ με απευθείας ανάθεση, ο οποίος είναι πλέον για ενάμισι χρόνο τύποις δήμαρχος - Αstakos News - Η ενημέρωση στα καλύτερά της!

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News - Η ενημέρωση στα καλύτερά της!

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

15 Απριλίου 2022

Π.Στάϊκος: Το Βατερλό Τριανταφυλλάκη για τα 500.000 ευρώ με απευθείας ανάθεση, ο οποίος είναι πλέον για ενάμισι χρόνο τύποις δήμαρχος


Το Βατερλό Τριανταφυλλάκη για τα 500.000 ευρώ με απευθείας ανάθεση , ο οποίος είναι πλέον για (1 ½) ενάμισι χρόνο τύποις δήμαρχος.


Ο Τριανταφυλλάκης έμεινε από σήμερα και επίσημα μια πολύ μικρή μειοψηφία στον Δήμο λόγω της αλαζονείας του και ενός αρρωστημένου ανύπαρκτου Ναπολεόντειου εγωισμού, εξ αιτίας του οποίου έμεινε με τρεις - τέσσερις συμβούλους αλλά στην κοινωνία λόγω των συνεχών ψεμάτων του είναι πλέον ανύπαρκτος και χωρίς καμία υπόληψη δημάρχου.
Όπως έστρωσε θα κοιμηθεί από εδώ και πέρα.

Εγώ σήμερα κατέθεσα στον Δήμο με αριθμό πρωτοκόλλου Εξώδικο και αν τολμήσει ο δήμαρχος να εκτελέσει τα 500 χιλιάδες ευρώ με απευθείας ανάθεση τον περιμένει μήνυση και αγωγή για Απιστία περί την Υπηρεσία και αποτελεί κακουργηματική πράξη κακουργηματικού χαρακτήρα, η οποία επισείει ποινή φυλάκισης μέχρι 10 χρόνια χωρίς αναστολή, για ζημιά του Δήμου.

Το άρθρο 32 της οδηγίας 2014 της Ε.Ε. είναι ξεκάθαρο και υπερισχύει της Ελληνικής Νομοθεσίας.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η΄ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Παναγιώτη Στάϊκου του Γεωργίου , Αρχηγού της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης , δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Ξηρομέρου , κατοίκου Αστακού .

ΠΡΟΣ

1.- Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ το οποίο εδρεύει στον Αστακό Αιτ/νιας και εκπροσωπείτε νόμιμα.
2.- Τον Ιωάννη Τριανταφυλλάκη, Δήμαρχο του Δήμου Ξηρομέρου
3.- Τον κ. Βασίλειο Πολύζο, Αντιπρόεδρο της Ο.Ε., δημοτικό σύμβουλο
4.- Σωτήριο Γερόλυμο, Αντιδήμαρχο, δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Ξηρομέρου, και
5.- Σωτήριο Μακρή, Αντιδήμαρχο, δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Ξηρομέρου, απάντων κατοίκων, ως εκ της υπηρεσίας τους, Αστακού Αιτ/νιας.

Κοινοποιούμενη προς

Τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογγίου - Μεσολόγγι (Δικαστικό Μέγαρο)

__________________

Με την υπ΄ αριθμ. 75/ 2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξηρομέρου αποφασίστηκε η έγκριση του σχεδίου της πρόσκλησης για το έργο « ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ» , καθορίστηκαν δε οι οικονομικοί φορείς που θα λάβουν γνώση της πρόσκλησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 δια την Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) :

1. Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 6, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:

α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή μετά από αίτημά της·

Μη κατάλληλη θεωρείται μία προσφορά όταν είναι άσχετη με τη σύμβαση και αδυνατεί προδήλως, χωρίς να τροποποιηθεί ουσιαστικά, να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής, όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

Μη κατάλληλη θεωρείται μία αίτηση συμμετοχής όταν στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα συντρέχει υποχρεωτικός ή δυνητικός λόγος αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 ή όταν αυτός δεν πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77.

β) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους: αα) στόχος της σύμβασης είναι η δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης, ββ) απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους, γγ) προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Οι εξαιρέσεις που ορίζονται στις υποπεριπτώσεις ββ` και γγ` εφαρμόζονται μόνο εάν δεν υπάρχει εύλογη εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο και η απουσία ανταγωνισμού δεν είναι αποτέλεσμα τεχνητού περιορισμού των παραμέτρων της σύμβασης·

γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.

3. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, υπό ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους είτε από προμηθευτή που παύει οριστικά τις εμπορικές του δραστηριότητες είτε από τον εκκαθαριστή διαδικασίας αφερεγγυότητας, δικαστικού συμβιβασμού ή ανάλογης διαδικασίας που προβλέπεται σε διατάξεις νόμου.

4. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: α) όταν τα σχετικά προϊόντα κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, πειραματισμού, μελέτης ή ανάπτυξης· ωστόσο, οι συμβάσεις που ανατίθενται δυνάμει της παρούσας περίπτωσης δεν περιλαμβάνουν την παραγωγή ποσοτήτων ικανών να εξασφαλίζουν την εμπορική βιωσιμότητα του προϊόντος ή την απόσβεση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης,

β) για συμπληρωματικές παραδόσεις που πραγματοποιούνται από τον αρχικό προμηθευτή και προορίζονται είτε για τη μερική αντικατάσταση αγαθών ή εγκαταστάσεων είτε για επέκταση υφιστάμενων αγαθών ή εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προμηθευτή θα υποχρέωνε την αναθέτουσα αρχή να αποκτά αγαθά με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία θα προκαλούσαν ασυμβατότητα ή δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες στη χρήση και τη συντήρηση η διάρκεια αυτών των συμβάσεων, καθώς και των επαναλαμβανόμενων συμβάσεων, δεν υπερβαίνει κατά κανόνα τα τρία έτη,

γ) εάν πρόκειται για αγαθά που είναι εισηγμένα και αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων.

5. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών όταν η σχετική σύμβαση έπεται διαγωνισμού μελετών που έχει διοργανωθεί, σύμφωνα με τα Μέρος Α` του παρόντος Βιβλίου και πρέπει, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο διαγωνισμό μελετών, να ανατεθεί στον νικητή ή σε έναν από τους νικητές του διαγωνισμού αυτού.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση, όλοι οι νικητές του διαγωνισμού πρέπει να καλούνται να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις.

6. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για νέα έργα ή υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων έργων ή υπηρεσιών που ανατέθηκαν στον οικονομικό φορέα ανάδοχο της αρχικής σύμβασης από τις ίδιες αναθέτουσες αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα έργα ή υπηρεσίες είναι, σύμφωνα με μία βασική μελέτη και ότι αυτή η μελέτη αποτέλεσε αντικείμενο αρχικής σύμβασης, η οποία έχει συναφθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26. Στη βασική μελέτη αναγράφεται η έκταση πιθανών συμπληρωματικών έργων ή υπηρεσιών και σι όροι ανάθεσής τους. Η δυνατότητα προσφυγής σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να επισημαίνεται ήδη κατά την πρώτη προκήρυξη διαγωνισμού, και το συνολικό προβλεπόμενο ποσό για τη συνέχιση των εργασιών ή υπηρεσιών λαμβάνεται υπόψη από τις αναθέταυσες αρχές για την εφαρμογή του άρθρου 5. Προσφυγή στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται μόνα εντός τριετίας μετά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης.


______________

Επειδή η ανωτέρω απόφαση της Ο.Ε. πάσχει ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας καθόσον δεν αρκεί απλή αναφορά του ανωτέρω άρθρου του νόμου 4412/2016 άρα και νομιμότητας .

Επειδή τα χρήματα που εισέπραξε ο Δήμος Ξηρομέρου από θεομηνίες δεν μπορούν να διατεθούν σε παρούσες διαδικασίες εκτάκτου ανάγκης και δη με διαδικασίες που υποκρύπτουν απευθείας αναθέσεις αλλά και υποδηλώνουν κατατμήσεις έργων

Επειδή δια της ανωτέρω απόφασης της οικονομικής επιτροπής ουσιαστικά πρόκειται να δαπανηθούν χρήματα της τάξεως των 500.000 ευρώ σε συγκεκριμένους εργολάβους με διαδικασία μη νόμιμη.

Επειδή δια της ανωτέρω διαδικασίας που πρόκειται ακολουθήσετε υφίσταται κίνδυνος σοβαρής οικονομικής ζημίας του Δήμου .

Επειδή δια της ακολουθούμενης από εσάς διαδικασίας προκαλείτε μετά βεβαιότητας περιουσιακή ζημία στη δημοτική περιουσία από μη νόμιμες διαχειριστικές πράξεις ως δημοσίων λειτουργών που είστε και σας έχει ανατεθεί η διαχείριση της δημοτικής περιουσίας (απιστία προς την υπηρεσία).

Επειδή κατά τα ανωτέρω η δημοτική περιουσία μειώνεται εν γνώσει σας προκειμένω ωφεληθούν τρίτοι.

Δια της παρούσης σας καλούμε

όπως απέχετε από περαιτέρω ενέργειες, άμεσα δε ανακαλέσετε την εν λόγω απόφαση

ΑΛΛΩΣ και σε διαφορετική περίπτωση είμαστε αναγκασμένοι να προσφύγουμε εναντίον σας δικαστικώς στα αρμόδια ποινικά και διοικητικά δικαστήρια προς ικανοποίηση του δημοσίου συμφέροντος.

Με την ρητή επιφύλαξη παντός ετέρου νομίμου δικαιώματος μας αρμόδιος δικαστικώς επιμελητής να επιδώσει την παρούσα εις τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογγίου, προς έννομη γνώση του.

Αστακός, 13 Απριλίου 2022

Ο εξωδίκως Δηλών
Παναγιώτης Στάικος

Υ.Γ.

1) Τους είπα πως όπως είχε πει και ο γέρος της Δημοκρατίας: Θα σας ταράξουμε στην νομιμότητα.

Τέρμα η διασπάθιση του δημοσίου Χρήματος και η διαπλοκή με αυτούς που εκείνοι αποκαλούσαν πριν τις εκλογές Εθνικούς Εργολάβους!!!

2) Εξαιρετικά αφιερωμένο στον κύριο Τριανταφυλάκη

Αντιλαλούνε οι φυλακές Τα Ανάπλι και ο Γεντικουλές
https://www.youtube.com/watch?v=_oAkL32KF-Q

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad