Χρήστος Σαλτογιάννης: ΟΧΙ στην εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Χρυσοβίτσα - Αstakos News

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

07 Μαΐου 2016

Χρήστος Σαλτογιάννης: ΟΧΙ στην εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Χρυσοβίτσα

ΟΧΙ στην υποβάθμιση της περιοχής μας
ΟΧΙ στην εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Χρυσοβίτσα

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗ*

Η ιστορία της Βιομάζας ως κομμάτι των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ξεκινά από το 2001 με την κοινοτική οδηγία 77 και αφορά την «προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας», επίσης παράλληλα με την οδηγία δίνεται και ο επίσημος ορισμός της Βιομάζας: «το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των προϊόντων, αποβλήτων και υπολειμμάτων που προέρχονται από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και των ζωικών ουσιών), τη δασοκομία και τις συναφείς βιομηχανίες, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων».

Στη συνέχεια το 2003 με την οδηγία 96 η Ε.Ε. επιβάλει ειδικές φοροαπαλλαγές για τις Α.Π.Ε. Χαρακτηριστικά το άρθρο 15 της οδηγία αναφέρει: «Με την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών διατάξεων, τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν, υπό φορολογικό έλεγχο, πλήρεις ή μερικές απαλλαγές ή μειώσεις του επιπέδου φορολογίας:

α) στα φορολογητέα προϊόντα που χρησιμοποιούνται υπό φορολογικό έλεγχο στον τομέα των προτύπων σχεδίων για την τεχνολογική ανάπτυξη φιλικότερων προς το περιβάλλον προϊόντων ή που αφορούν καύσιμα από ανανεώσιμες πηγές.

β) στην ηλεκτρική ενέργεια με ηλιακή, αιολική, κυματογενή, παλιρροιακή ή γεωθερμική προέλευση, με υδραυλική προέλευση που παράγεται σε υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις, που παράγεται από βιομάζα ή από προϊόντα που παράγονται από βιομάζα, που παράγεται από μεθάνιο που εκλύεται από εγκαταλελειμμένα ανθρακωρυχεία, που παράγεται από στοιχεία καυσίμου».

Το 2010 με τον νόμο 3851 καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι για τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. Συγκεκριμένα στο άρθρο 2 του νόμου αναφέρονται τα εξής: «Η άδεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. χορηγείται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)» με βάση τα κριτήρια όπως: την εθνική ασφάλεια, τη προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας, της δυνατότητας υλοποίησης του έργου σε συμμόρφωση με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε. και ειδικότερα με τις διατάξεις του για τις περιοχές αποκλεισμού χωροθέτησης εγκαταστάσεων Α.Π.Ε., εφόσον οι περιοχές αυτές έχουν οριοθετηθεί κατά τρόπο ειδικό και συγκεκριμένο, καθώς και τις διατάξεις του για τον έλεγχο της φέρουσας ικανότητας στις περιοχές που επιτρέπονται Α.Π.Ε., ώστε να διασφαλίζεται η κατ’ αρχήν προστασία του περιβάλλοντος.

Στο άρθρο 3 του νόμου παράγραφος 2 αναφέρεται ότι: «Για την εγκατάσταση ή επέκταση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., απαιτείται σχετική άδεια. Η άδεια αυτή χορηγείται, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 3 και 4, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, εντός των ορίων της οποίας εγκαθίσταται ο σταθμός, για όλα τα έργα για τα οποία αρμόδιος για την περιβαλλοντική αδειοδότηση είναι ο Νομάρχης ή ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας». Οι παράγραφοι 3 και 4 έχουν ένα μεγάλο ενδιαφέρον διότι αναφέρονται στο ότι: «ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης, ζητά ταυτόχρονα την έκδοση για προσφορά σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή, απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, κατά το άρθρο 4 του ν.1650/1986, και άδεια επέμβασης σε δάσος ή δασική έκταση, κατά την παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289Α΄), εφόσον απαιτείται, ή γενικά των αναγκαίων αδειών για την απόκτηση του δικαιώματος χρήσης της θέσης εγκατάστασης του έργου».

Στο άρθρο 9 περιγράφονται τα θέματα χωροθέτησης εγκαταστάσεων Α.Π.Ε. Ειδικότερα, δεν προβλέπεται χορήγηση άδειας σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας και σε περιοχές που προστατεύονται από κάποιο καθεστώς προστασίας (NATURA 2000 κτλ) και σε περιοχές που είναι ενταγμένες σε Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ή Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.). Αν όμως μια περιοχή δεν διαθέτει όλα τα παραπάνω τότε η εγκατάσταση μια μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να εναρμονίζεται με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Το έργο «Παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας από αξιοποίηση βιομάζας, ισχύος 1MW» της ατομικής επιχείρησης «ΖΗΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», στη θέση «Κλημάτια» στη Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου δημιουργεί πολλά αναπάντητα ερωτήματα ως προς τους χειρισμούς της Δημοτικής Αρχής.

Καταρχήν, η τοποθεσία «Κλημάτια» βρίσκεται πλησίον Βελανιδοδάσος Ξηρομέρου και αρχαιολογικού χώρου (450μ.), θεωρείται μια αμιγώς γεωργοκτηνοτροφική περιοχή και γειτνιάζει με τα χωριά Χρυσοβίτσα κυρίως αλλά και τα χωριά Πρόδρομος και Αγράμπελο, δηλαδή βρίσκεται κοντά σε κατοικήσιμες ζώνες. Πράγματι αλλά και δυστυχώς, ο Δήμος Ξηρομέρου δεν διαθέτει Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και το δάσος δεν προστατεύεται από κάποιο καθεστώς. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να εγκρίνονται «στα τυφλά» τέτοιες άδειες και ειδικά σε «άκυρες» τοποθεσίες όπως η θέση «Κλημάτια». Ακόμη μονάδες σαν και αυτή, εντάσσονται στο πλαίσιο ανάπτυξης του βιομηχανικού τομέα κάθε περιοχής και η εγκατάστασή τους προορίζεται σε περιοχές κατεύθυνσης βιομηχανικού τύπου.

Θεωρώ λοιπόν, ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υλοποιηθεί η απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου διότι η καύση υλών βιομάζας και κυρίως διαφόρων τύπων ελαιών (τηγανελαίων κτλ) θα προκαλέσει ανεπανόρθωτες ζημιές στο περιβάλλον αλλά και στην υγεία των κατοίκων.

Αν γίνει πράξη η συγκεκριμένη μονάδα τότε θα υπάρξουν και νέες «αιτήσεις» και η περιοχή θα κινδυνεύει να μετατραπεί σε μια απέραντη «χαβούζα».

Γι' αυτό στέκομαι στο πλευρό των κατοίκων και δηλώνω παρόν στον κοινό αγώνα ενάντια στην εγκατάσταση της μονάδας.

*ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΓΠΑ

Αν. Συντονιστής Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ ΦΥΤΕΙΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad