Δήμος Ξηρομέρου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφικής ύλης - Αstakos News - Η ενημέρωση στα καλύτερά της!

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News - Η ενημέρωση στα καλύτερά της!

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

03 Μαρτίου 2020

Δήμος Ξηρομέρου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφικής ύλης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας 30 006
Τηλ.: 2646360500/37
Fax: 2646042531
e-mail: info@dimosxiromerou.gr
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος μας, θα προβεί στην προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών Γραφείων, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 14.220 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης, βάσει του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά ανά ομάδα (χαμηλότερη τιμή), βάσει της τιμής.

Παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά, έως την Δευτέρα 09.03.2020 στη Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας Τ.Κ. 30006.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα 10:00 π.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ομάδων του προϋπολογισμού ή για κάθε ομάδα ξεχωριστά. Για κάθε μία από τις ομάδες που θα δοθεί προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται απαραιτήτως όλα τα είδη της προσφερόμενης ομάδας. Η προμήθεια των ειδών της κάθε ομάδας θεωρείται ενιαία και οι προσφορές που αναφέρονται σε μέρος αυτών δεν γίνονται αποδεκτές.

Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη της κάθε ομάδας ή για μέρος της ποσότητας της κάθε ομάδας θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές, θα καταθέσουν υποχρεωτικά δείγματα από τα είδη της ομάδας Α, Β και Γ με την ειδική επισήμανση «ΜΕ ΔΕΙΓΜΑ» του πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης.

Για την υποβολή των προσφορών οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει εξωτερικά τα στοιχεία τα επιχείρησής τους και τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς το ΝΠΔΔ ΟΤΑ «ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ»
Προσφορά του ............................ (στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα)
Για συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης για την προμήθεια
«ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ»

Και θα περιέχει δύο (2) σφραγισμένους υποφακέλους: α) Υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής & β) Υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» με τα παρακάτω στοιχεία:

Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ο ανάδοχος θα κληθεί να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά κατ' ελάχιστον: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν. 4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019).
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019).
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016).
δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι συμφωνούν με τους όρους της παρούσας μελέτης.
ε. Υπεύθυνη δήλωση για ποια ή ποιες ομάδες ειδών υποβάλλουν προσφορά.
στ. Υπεύθυνη δήλωση περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων
Κάθε προσκομιζόμενη, στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ως προς το γνήσιο της υπογραφής και συνοδευόμενη, περί νομικών προσώπων, από έγγραφα νομιμοποίησης του υπογράφοντος.

Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή θα υποβληθεί μέσα σε ξεχωριστό σφραγισμένο υποφάκελο με τον τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Θα συνταχθεί με βάση το έντυπο προσφοράς που διατίθεται στην παρούσα μελέτη. Επί ποινή απαραδέκτου, η οικονομική προσφορά κάθε ενδιαφερομένου θα αφορά στο σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας ειδών.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2646360537, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. Η αριθ. 1/2020 μελέτη
2. Έντυπο Οικονομικής προσφοράς
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad