Πρόσκληση - γνωστοποίηση για απευθείας ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Απολύμανση ΚΔΑΠ Αστακού και Κανδήλας» - Αstakos News

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

06 Μαρτίου 2020

Πρόσκληση - γνωστοποίηση για απευθείας ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Απολύμανση ΚΔΑΠ Αστακού και Κανδήλας»


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
για απευθείας ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο
«Απολύμανση ΚΔΑΠ Αστακού και Κανδήλας»
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Προκειµένου να προβεί στην υπηρεσία με τίτλο «Απολύμανση ΚΔΑΠ Αστακού και Κανδήλας» µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
4. Το γεγονός ότι το ποσό των 400,00 ευρώ που διατίθεται στην παρούσα πρόσκληση θα συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 και θα διατεθεί γι΄ αυτό τον σκοπό κατόπιν εγκρίσεως του προϋπολογισμού.

Σας προσκαλεί

Να υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, στο mail της επιχείρησης koinofelisxiromerou2019@gmail.com και σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομερου, για την υπηρεσία με τίτλο «Απολύμανση ΚΔΑΠ Αστακού και Κανδήλας».

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει, την υπηρεσία με τίτλο «Απολύμανση ΚΔΑΠ Αστακού και Κανδήλας» όπως αυτή περιγράφεται πιο κάτω:
Ειδικό απολυμαντικό σκευάσματος με νεφελοψεκασμό στις τουαλέτες και σε επιφάνειες για την καταπολέμηση παθογόνων μικροβίων .

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος
Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2020 κατόπιν εγκρίσεως αυτού. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ.
Η παράδοση θα γίνει στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης στον Αστακό (Παραλιακή οδός Αστακού) και στο ΚΔΑΠ Κανδήλας από την αρμόδια για την παραλαβή, Επιτροπή Παραλαβής ή από το Δ.Σ. της επιχείρησης ή το προσωπικό των ΚΔΑΠ.

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2020.
Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482.

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ.
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
 
 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)
[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]
ΠΡΟΣ:
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την υπηρεσία ............, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:
 
 
Α/Α
Περιγραφή Υπηρεσίας
Μονάδα Μέτρησης
Ποσότητες
Τιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.)
Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.)
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.)
 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι :
• Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των τεχνικών προδιαγραφών και κατόπιν της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με την παρούσα
• Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
• Αποδέχομαι την δημοσιοποίηση των προσωπικών μου δεδομένων
• Η προσφορά ισχύει για ............ ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης
Αστακός,........./.........../2020

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad