Δήμος Ξηρομέρου: Πρόσκληση - γνωστοποίηση για υποβολή προσφοράς για την «Παροχή υπηρεσιών υβριδικού και επιστολικού Ταχυδρομείου» - Αstakos News

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

26 Μαΐου 2020

Δήμος Ξηρομέρου: Πρόσκληση - γνωστοποίηση για υποβολή προσφοράς για την «Παροχή υπηρεσιών υβριδικού και επιστολικού Ταχυδρομείου»


Αστακός 26.05.2020

Αρίθ. πρωτ.: 3410
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας 30 006
Τηλ.: 2646360500/37
Fax: 2646042531
e-mail: info@dimosxiromerou.gr
ΠΡΟΣ: Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.
Απελλού 1, ΤΚ 10188 Αθήνα
e-mail: gramceo@elta-net.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος μας, θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσίας: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.976,80 €, σύμφωνα με την αριθ. 5/2020 μελέτη του τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

Παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά, σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου έως την Δευτέρα 01.06.2020 και ώρα 13:00 στη Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας Τ.Κ. 30006.

Για την υποβολή των προσφορών οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει εξωτερικά τα στοιχεία τα επιχείρησής τους και τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς το ΝΠΔΔ ΟΤΑ «ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ»
Προσφορά του ............................ (στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα)
Για συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης για την υπηρεσία
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ»


Και θα περιέχει δύο (2) σφραγισμένους υποφακέλους:
α) Υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής &
β) Υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» με τα παρακάτω στοιχεία:

Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ο ανάδοχος θα κληθεί να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν. 4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν. 4506/2019).
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019).
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν. 4412/2016).
δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι συμφωνούν με τους όρους της παρούσας μελέτης.
ε. Υπεύθυνη δήλωση περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων.
στ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου.

Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή θα υποβληθεί μέσα σε ξεχωριστό σφραγισμένο υποφάκελο με τον τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Θα συνταχθεί με βάση το έντυπο προσφοράς που διατίθεται στην παρούσα μελέτη.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2646360537, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. Η αριθ. 5/2020 μελέτη.
2. Έντυπο Οικονομικής προσφοράς.

1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.doc 95 kB
2. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc 66 kB
3. ΜΕΛΕΤΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ.doc 201 kB
4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ.doc 47 kB
5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ.doc 45 kB

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad