Πρόσκληση - γνωστοποίηση διαγωνισμού έργου: «Αποχέτευση ακαθάρτων και ΕΕΛ ΔΔ Κανδήλας, Μύτικα, και Βάρνακα Δ. Αλυζίας του Καλλικρατικού Δήμου Ξηρομέρου» - Αstakos News

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

12 Ιουλίου 2023

Πρόσκληση - γνωστοποίηση διαγωνισμού έργου: «Αποχέτευση ακαθάρτων και ΕΕΛ ΔΔ Κανδήλας, Μύτικα, και Βάρνακα Δ. Αλυζίας του Καλλικρατικού Δήμου Ξηρομέρου»


Αστακός, 11/07/2023
Αρ. πρωτ.: 8742


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ
ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΗΣ

για την επιλογή αναδόχου του έργου:
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΔΔ ΚΑΝΔΗΛΑΣ, ΜΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΚΑ Δ. ΑΛΥΖΙΑΣ ΤΟΥ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ»

Εκτιμώμενης αξίας 12.457.520,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%
Δικαίωμα προαίρεσης 252.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%
Συνολικής εκτιμώμενης αξίας 12.709.520,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%

Η σύμβαση κατατάσσεσαι στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):
45232420-2 - Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων
45252127-4 - Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων
31712331-9 – Φωτοβολταϊκά στοιχεία
45232431-2 - Αντλιοστάσιο λυμάτων
90481000-2 - Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 04η/08/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 και η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπό)φακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 09η /08/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.

Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μικτή σύμβαση, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει δύο διακριτά τμήματα:
α) ΤΜΗΜΑ 1: την κατασκευή και 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου
β) ΤΜΗΜΑ 2: την υπηρεσία κανονικής λειτουργίας του έργου για τρία (3) έτη.

Με δεδομένο ότι το κύριο αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και ΕΕΛ, σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 4412/2016, η μικτή σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί συμβάσεων έργου.
Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο για λόγους εξασφάλισης της ασφαλούς και βέλτιστης λειτουργίας της εγκατάστασης.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων οι πρώτοι εικοσιτέσσερις (24) μήνες, αφορούν στην κατασκευή του έργου, τη θέση του σε λειτουργία του και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία. Η παραλαβή γίνεται σε 15 μήνες από την βεβαίωση περαίωσης κατασκευής. Oι επόμενοι τριάντα έξι (36) μήνες αφορούν στην κανονική λειτουργία.

Χρηματοδότηση:
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικτότητας Δράση με ID 16846, σύμφωνα με την απόφαση ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/41432/339 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Έγκριση Υπαγωγής Ωφελούμενων Φορέων στο Υποέργο «α. Υποδομή δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ).» της Δράσης «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις», με αναγνωριστικό 16846, ενταγμένης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5164462». Η δαπάνη της κανονικής λειτουργίας καλύπτεται από ίδιους πόρους του ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ.
Το έργο υπόκειται της κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,1 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα Ν. 4912/22 (Α ́59) και στον ν.4413/2016 (Α' 148), της κράτησης 6‰, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του Ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235) της κράτησης 2,5‰ υπέρ της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του Ν. 4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2780).

Δικαίωμα συμμετοχής:

- Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτώνi που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο των Η/Μ ΕΡΓΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ii και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη «Συμφωνία για τις Δημόσιες
Συμβάσεις», στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
- Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης,
- Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 (χρήση άρθρου 305) του Ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία)

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας:

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου, στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της διακήρυξης. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:
Όπως περιγράφεται στα έγγραφα της σύμβασης ( άρθρο 22.Γ της διακήρυξης).

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:

Όπως περιγράφεται στα έγγραφα της σύμβασης ( άρθρο 22.Δ της διακήρυξης).

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Όπως περιγράφεται στα έγγραφα της σύμβασης ( άρθρο 22.Ε της διακήρυξης).

Εγγυητική συμμετοχής:
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (249.150,40 €). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών:
Ελληνική.

Κριτήριο Κατακύρωσης:
Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής σύμφωνα με το άρθρο 14 της διακήρυξης.

Η παρούσα περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 Ν. 4412/2016, και αναρτάται στο πρόγραμμα "Διαύγεια" diavgeia.gov.gr.

Αστακός 11/07/2023

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ

Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού: https://drive.google.com/file/d/1TcN_BrcSyeXjrHC39qsfTp6-S6dq-hNk/view?usp=sharing

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6ΙΩΜΩΚΖ-5Ρ3.pdf Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad